Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Minimálne mzdové nároky – 1. časť

Minimálne mzdové nároky – 1. časť

Mzda nesmie byť podľa § 119 ods. 1 Zákonníka práce nižšia ako minimálna mzda určená zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 Z. z. od 1. januára 2017 zmenilo výšku minimálnej mzdy

  • za hodinovo odmeňovaného zamestnanca za každú odpracovanú hodinu
  • u mesačne odmeňovaného zamestnanca 435€

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Pracovné miesto je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest podľa prílohy č. 1 k Zákonníku práce. Priradenie zamestnávateľ vykoná podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje a to v rámci dohodnutého druhu:

Stupeň náročnosti Charakteristika pracovného miesta
1 Výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.
2 Výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov. Výkon prác spojených s hmotnou zodpovednosťou. Výkon jednoduchých remeselných prác. Výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve. Výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov.
3 Výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend. Samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác. Riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu za zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody.
4 Samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí. Riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.
5 Výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou. Komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému. Výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí. Riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia.
6 Tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami. Výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí. Riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je určená od 1.1.2017 osobitne pre zamestnancov odmeňovaných hodinovou sadzbou a osobitne pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou nasledovne:

  • násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín a koeficienta minimálnej mzdy,
  • minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, a koeficienta minimálnej mzdy.

Minimálna hodinová a mesačná mzda platná od 1.1.2017 pre jednotlivé stupne náročnosti pracovných miest je uvedená v tabuľke:

Stupeň náročnosti Koeficient min. mzdy Minimálna mzda v € - hodinová Minimálna mzda v € - hodinová
1 1,0 2,5000 435,00
2 1,2 3,0000 522,00
3 1,4 3,5000 609,00
4 1,6 4,0000 696,00
5 1,8 4,5000 783,00
6 2,0 5,0000 870,00

Uvedená minimálna mesačná mzda je v prípade zamestnancov odmeňovaných hodinovou mzdou len orientačná, pretože minimálny nárok zamestnanca sa prepočítava podľa počtu odpracovaných hodín.

Minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu je určená pre zamestnancov, ktorých ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín sa hodinové sadzby minimálnych mzdových nárokov úmerne zvýšia.

Sadzba minimálneho mzdového nároku

  • stanoveného v eur na hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta, a to matematicky,
  • ustanoveného v eur za mesiac sa zaokrúhľuje na najbližších desať centov, opäť matematicky.