Minimálne mzdové nároky 2021

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

V zmysle § 223 ods. 2 Zákonníka práce sa na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nevzťahujú minimálne mzdové nároky, ale len ustanovenia o minimálnej mzde. (§ 119 ods. 1). Ustanovenia o minimálnom mzdovom nároku zamestnávateľ neuplatňuje ani u zamestnancov odmeňovaných podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov o pri výkone práce vo verejnom záujme (§ 29 ods. 4).

Minimálny mzdový nárok mesačne odmeňovaného zamestnanca

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2021 mení filozofiu určenia sumy minimálnych mzdových nárokov zamestnancov. Podľa nového znenia § 120 ods. 4 suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy.

Znenie novely zákona je možné preformulovať do nasledovného vzorca pre výpočet minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v roku 2021:

Podľa nového výpočtu sa minimálny mzdový nárok pre každý stupeň náročnosti práce zvýši v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020  o  presne stanovenú čiastku, a to o sumu 43 eur (o túto sumu sa oproti roku 2020 navýšila minimálna mzda).

Od roku 2021 nárast minimálnych mzdových nárokov bude naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Suma bude rásť o rozdiel medzi jednotlivými kalendárnymi rokmi. Základňou bude suma 580 Eur (mesačná minimálna mzda pre kalendárny rok 2020), ktorá sa násobí príslušným koeficientom (1,2 alebo 1,4 alebo 1,6 alebo 1,8 alebo 2,0) a k tejto sume sa pre rok 2021 pripočíta suma 43 eur, ktorá je nárastom (rozdielom) medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2020 (580 Eur) a sumou mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2021 (623 Eur).

Ak v ďalšom kalendárnom roku bude rozdiel medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 a sumou mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 napr. 12
eur, pripočíta sa k sume mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2021 (623 Eur), ktorá je premennou jednotkou a bude sa meniť každý rok v závislosti od navýšenia minimálnej mzdy v danom roku.

V zmysle § 120 ods. 6 Zákonníka práce sa u zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval týždenný pracovný čas alebo má dohodnutý kratší pracovný čas, suma minimálneho mzdového nároku ustanoveného v eurách za mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu (§ 120 ods. 1).

Minimálny mzdový nárok hodinovo odmeňovaného zamestnanca

Podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Od januára 2021 sa mení aj zaokrúhľovanie minimálneho mzdového nároku v eurách za hodinu na tri desatinné miesta. (§ 120 ods. 7).

Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín sa sumy hodinových minimálnych mzdových nárokov úmerne zvýšia (§ 120 ods. 5).

Vychádzajúc z ustanovení Zákonníka práce, ktorý určuje, že za prácu nadčas a za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi mzda a mzdové zvýhodnenie (§ 121, § 122), pričom § 120 určuje, že mzda nesmie byť nižšia ako suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce platí, že aj mzda za prácu nadčas a mzda za prácu vo sviatok nesmie byť nižšia ako minimálny mzdový nárok.

V súlade s § 120 ods. 1 a 2 Zákonníka práce sa do mzdy pre výpočet minimálneho mzdového nároku zamestnanca nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín pre výpočet sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.