Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Mzda pri výkone inej práce

Mzda pri výkone inej práce

Ak je zamestnanec preradený na inú prácu z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, karanténneho opatrenia, odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostrednej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov a ak po preradení dosiahne v prepočte na odpracovanú hodinu nižší mzdy ako pri výkone práce podľa pracovnej zmluvy, patrí mu podľa § 125 Zákonníka práce doplatok najmenej do sumy jeho priemerného zárobku, ktorý dosahoval pred preradením. Doplatok sa poskytuje počas preradenia, najdlhšie počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa preradenia.

Doplatok pri ohrození chorobou z povolania patrí aj vtedy, ak zamestnanec nastúpi do pracovného pomeru k inému zamestnávateľovi, pretože doterajší zamestnávateľ pre neho nemá inú vhodnú pozíciu. Doplatok zamestnancovi poskytuje zamestnávateľ, ktorý ho zamestnáva v čase, po ktorý doplatok patrí. Náklady na doplatok tomuto zamestnávateľovi je povinný uhradiť zamestnávateľ, u ktorého vzniklo ohrozenie chorobou z povolania.

Náklady na doplatok pri karanténnom opatrení uhradí orgán verejného zdravotníctva zamestnávateľovi, ktorý ho poskytol.

Súčasťou oboch doplatkov sú aj odvody do poistných fondov a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré je zamestnávateľ povinný platiť. Nárok na úhradu uplatní zamestnávateľ písomnou žiadosťou adresovanou orgánu verejného zdravotníctva do 30 dní od skončenia karanténneho opatrenia. Orgán verejného zdravotníctva však náklady na doplatok neuhradí, ak bolo karanténne opatrenie uložené v priamej súvislosti s poručením povinností zamestnávateľa na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a na obmedzenie ich výskytu.