Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Mzda určená na základe noriem jej spotreby

Mzda určená na základe noriem jej spotreby

Zamestnávateľ môže podľa § 133 Zákonníka práce určiť zamestnancom normy spotreby práce. Pri určovaní požadovaného množstva práce a pracovného tempa musia byť zabezpečené nasledovné požiadavky:

  • pracovné tempo musí byť primerané fyziologickým a neuropsychickým možnostiam,
  • musia zahŕňať čas na prirodzené potreby zamestnanca
  • musia zahŕňať čas na osobnú očistu po skončení práce,
  • musia byť v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri uplatnení noriem spotreby práce musí zamestnávateľ zabezpečiť, aby predpoklady na ich zavedenie boli utvorené pred začatím práce. Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancom normy spotreby práce a nesmie ich uplatňovať so spätnou platnosťou.

Normy spotreby práce môže zamestnávateľ zaviesť a zmeniť ich až po

  • dohode zakotvenej v kolektívnej zmluve,
  • dohode so zástupcami zamestnancov, a ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce.