Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Mzda zamestnanca

Mzda zamestnanca

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Mzdou je podľa § 118 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (tzv. naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.

Mzdou nie je plnenie poskytované v súvislosti so zamestnaním, napr.:

 • náhrada mzdy,
 • odstupné,
 • odchodné,
 • cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad,
 • príspevky zo sociálneho fondu,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • príspevky na životné postenie zamestnanca,
 • výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií,
 • daňový bonus,
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
 • doplatky k nemocenským dávkam,
 • peňažná náhrada za obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru,
 • náhrada za pracovnú pohotovosť,
 • plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.

Pri určovaní mzdy konkrétnemu zamestnancovi musí pracovník vykonávajúci spracovanie miezd u zamestnávateľa poznať a dodržiavať viaceré pravidlá určené v príslušných dokumentoch u zamestnávateľa a v príslušných právnych predpisoch, najmä v Zákonníku práce. Zamestnávateľ dojednáva mzdové podmienky so zamestnancom v pracovnej zmluve alebo s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve.

Člen družstva, u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, môže mať mzdové podmienky upravené aj uznesením členskej schôdze. V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy (základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu) a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania.

Mzdové podmienky musia byť dohodnuté akejkoľvek diskriminácie:

 • podľa pohlavia
 • zamestnancov rovnakého pohlavia, ak vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

Zamestnanci majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty, pričom táto zásada sa vzťahuje na každé plnenie za prácu, ako aj na plnenia, ktoré sa vyplácajú alebo sa budú vyplácať v súvislosti so zamestnaním podľa Zákonníka práce alebo podľa osobitných predpisov.

Za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty sa považuje práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ uplatňuje systém hodnotenia pracovných miest, hodnotenie musí vychádzať z rovnakých kritérií pre mužov a pre ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia a bez akejkoľvek diskriminácie zamestnancov rovnakého pohlavia. Pri posudzovaní hodnoty práce ženy a muža môže zamestnávateľ uplatniť aj ďalšie objektívne merateľné kritériá, ktoré sa dajú uplatniť na všetkých zamestnancov bez rozdielu pohlavia.