Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce podľa § 124 Zákonníka práce pri vykonávaní pracovných činností v prostredí, v ktorom pôsobia chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, prach a fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie atď.).

Za sťažený výkon práce v takomto prostredí patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdová kompenzácia najmenej v sume 0,72 eura (§ 124 ods. 3 Zákonník práce).

Nárok na mzdovú kompenzáciu vzniká len v prípade, že tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu, a pri ich výkone intenzita pôsobenia faktorov pracovného prostredia napriek vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným a preventívnym opatreniam podľa osobitných predpisov vyžaduje, aby zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné prostriedky (§ 124 ods. 1 Zákonník práce).

V zmysle § 124 ods. 4 Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytovať mzdovú kompenzáciu aj pri pôsobení iných vplyvov, ktoré zamestnancovi prácu sťažujú prípadne zamestnanca negatívne ovplyvňujú, alebo pri nižšej intenzite pôsobenia faktorov pracovného prostredia (napr. pri zvýšenej fyzickej záťaži, pri výkone prác pod holým nebom, kde pôsobia poveternostné a mikroklimatické podmienky). V takom prípade nie je zákonom ustanovená minimálna výška mzdovej kompenzácie pre zamestnávateľa záväzná, a teda neplatí žiadne obmedzenie minimálnou ani maximálnou hranicou pri dohodnutí výšky mzdovej kompenzácie.

Podľa platného právneho stavu tak závisí predovšetkým od zamestnávateľa, či a akým spôsobom poskytne mzdové zvýhodnenie aj pri nižšej intenzite škodlivých faktorov práce alebo pri pôsobení ďalších vplyvov pracovného prostredia.