Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie – 2. časť

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie – 2. časť

V predošlom článku Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie – 1. časť
sme Vás informovali, čo sa považuje za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. Viete, ktoré orgány majú právomoc vykonávať takúto kontrolu?

Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávajú tieto kontrolné orgány:

 • Inšpektorát práce
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Inšpektorát práce

Inšpektorát práce je orgán štátnej správy, ktorý je rozpočtová organizácia. Zabezpečuje vykonávanie inšpekcie práce u zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi. Riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný inšpektor práce, ktorého na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) je orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon cez 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kontrolné orgány sú povinné spolupracovať a poskytovať si potrebné informácie v rozsahu svojej pôsobnosti. Právnická osoba a fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu poskytovať informácie v rozsahu svojej pôsobnosti, poskytovať doklady, vyjadrenia a ďalšie písomnosti potrebné na zabezpečenie prípravy kontroly, výkonu kontroly a plnenia povinností podľa osobitného predpisu ; ak ide o právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá zamestnáva štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinná predložiť kontrolnému orgánu aj kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu.

Fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania:

 • preukázať totožnosť,
 • predložiť doklad, ktorý obsahuje identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,
 • odôvodniť prítomnosť na pracovisku.

Fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny, je okrem povinností vyššie spomínaných, povinná predložiť kontrolnému orgánu platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt.

Postihy a priestupok

Postihy za nelegálne zamestnávanie upravujú osobitné predpisy.

Priestupku sa dopustí ten, kto vykonáva nelegálnu prácu. Za priestupok možno uložiť pokutu do 331 eur. Priestupky riešia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a inšpektorát práce. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania je povinná zaplatiť:

 • dohodnutú dlžnú mzdu fyzickej osobe, ktorú nelegálne zamestnávala,
 • dodatočnú platbu v sume rovnajúcej sa preddavku na daň z príjmu, dani z príjmu, daňovému nedoplatku na daň z príjmu, poistnému na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a poistnému na povinné verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu, ktoré by bola povinná odviesť, ak by nelegálne zamestnanú fyzickú osobu riadne zamestnávala, vrátane príslušných sankcií a pokút podľa osobitných predpisov,
 • náklady súvisiace s doručením dlžnej mzdy do krajiny, do ktorej sa nelegálne zamestnaná fyzická osoba vrátila alebo bola administratívne vyhostená.

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, alebo nelegálne zamestnaná fyzická osoba nepreukáže inak, na tieto účely je dohodnutou mzdou mesačná minimálna mzda alebo mzda dohodnutá v kolektívnej zmluve pre porovnateľného zamestnanca, ak kolektívna zmluva upravuje mzdu priaznivejšie, ako je výška mesačnej minimálnej mzdy.

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, alebo nelegálne zamestnaná fyzická osoba nepreukáže inak, na tieto účely sa predpokladá, že pracovnoprávny vzťah trval tri mesiace.

Zdroj:

 • Zákon č. 82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • www.safework.gov.sk