Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Náhrada z neplatne skončeného pracovného pomeru

Neplatné ukončenie pracovného pomeru

Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru (§ 79 ods. 1 Zákonníka práce).

Odvody na sociálne poistenie

Pre správny výpočet odvodov na sociálne poistenie z náhrady z neplatne skončeného pracovného pomeru je potrebné posúdiť, či táto náhrada bude zamestnancovi vyplatená na základe rozhodnutia súdu, alebo na základe mimosúdneho vyrovnania.

Ak o vyplatení náhrady z neplatne skončeného pracovného pomeru rozhodol súd, ide o vymeriavací základ podľa § 139a Zákona o sociálnom poistení. V tomto prípade vymeriavací základ za každý kalendárny mesiac neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi je časť príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi pripadajúca na každý taký kalendárny mesiac (§ 139a Zákonníka práce).

Ak sa náhrada z neplatne skončeného pracovného pomeru vypláca v rámci mimosúdneho vyrovnania, postup výpočtu vymeriavacieho základu závisí od toho, či sa náhrada vypláca po skončení pracovného pomeru, alebo v čase trvania pracovného pomeru.

Ak sa náhrada vyplatí ako príjem po skončení pracovného pomeru, ide o vymeriavací základ podľa § 139b Zákona o sociálnom poistení. Ak bol vyplatený príjem po zániku nemocenského, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, vymeriavací základ je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku.

Ak sa náhrada vyplatí ako príjem počas trvania pracovného pomeru, pri výpočte vymeriavacieho základu na sociálne poistenie sa postupuje podľa § 138 Zákona o sociálnom poistení, teda rovnako ako pri ostatných príjmoch počas trvania pracovného pomeru.

Odvody na zdravotné poistenie

Na účely preddavku na zdravotné poistenie je s účinnosťou od 1.1.2013 podľa § 13 ods. 17 Zákona o zdravotnom poistení poskytnutá náhrada mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru vymeriavacím základom v mesiaci, v ktorom bola zamestnancovi zúčtovaná, t. j. nerozpočítava sa na mesiace trvania neplatne skončeného pracovného pomeru. Tento postup platí v prípade právoplatného rozhodnutia súdu aj mimosúdneho vyrovnania a bez ohľadu na to, za aké obdobie sa náhrada mzdy poskytne.

Daň

Na účely výberu preddavku na daň v súlade s § 35 Zákona o dani z príjmov je zdaniteľnou mzdou úhrn zdaniteľných príjmov (zúčtovaná náhrada mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru a prípadný príjem za prácu) znížený o poistné a príspevky platené zamestnancom a o 1/12 ročnej nezdaniteľnej časti základu dane, ak má zamestnanec podpísané Vyhlásenie pre zdanenie príjmov.