Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Novela zákona o účtovníctve platná od 01.07.2015 – 2.časť

Novela zákona o účtovníctve platná od 01. 07. 2015 – 2. časť

Novela zákona o účtovníctve platná od 1.7.2015 – 2. časť

V druhej časti novely zákona o účtovníctve, ktorá je platná od 01. 07. 2015 sa budeme venovať novým správnym deliktom, zvýšením hranice pokuty.

Nové správne delikty

V súvislosti s účtovnými zápismi v účtovných knihách bol doplnený nový správny delikt, ak účtovná jednotka

  • vykoná účtovný zápis mimo účtovných kníh
  • vykoná účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol
  • zatají a nezaúčtuje skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva

V prípade zistenia jej daňový úrad uloží pokutu až do výšky 3 000 000 €.

Zvýšenie hranice pokuty

V prípade nezostavenia individuálnej účtovnej závierky (riadnej, mimoriadnej, priebežnej) a konsolidovanej účtovnej závierky sa horná hranica pokuty zvýšila z 1 000 000 € na 3 000 000 €. Rovnaká horná hranica pokuty platí aj pre správny delikt nevedenia účtovníctva v čase, kedy je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo. Nové správne delikty a zvýšené hranice pokút budú použité na konania začaté po 30. júni 2015.

Deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama

Deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je definovaný zákonom o účtovníctve. Do zákona o účtovníctve sa s účinnosťou od 01. júla 2015 dodáva, že účtovná jednotka si deň zostavenia účtovnej závierky určí sama.

Zdroj: www.podnikajte.sk

Pozrite si prvú časť článku:
Novela zákona o účtovníctve platná od 01.07.2015 – 1. časť