Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Novela zákonníka práce od 1.5.2017

Novela zákonníka práce od 1.5.2017

Osoby zaradené v evidencii nezamestnaných od 1.5.2017 nemôžu:

  • mať uzatvorený žiaden pracovný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah (štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer);
  • vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť;
  • vykonávať zárobkovú činnosť v zahraničí;
  • vykonávať zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu ( napr. príkazná zmluva, konateľ ...)

Uchádzač o zamestnanie môže mať uzatvorenú len takú dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorá spĺňa podmienky:

  • trvanie dohôd nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, (do 40 dní sa nezapočíta doba pred 1.5.2017)
  • mesačný príjem nepresiahne sumu životného minima (198,09 €)
  • dohoda nesmie byť u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie bol v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu
  • dohoda nesmie byť u zamestnávateľa, ktorý ho v posledných 6 mesiacoch pred uzatvorením dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce
  • nemôže byť súbežne uzatvorených viac dohôd.

Obmedzenie pri uzatváraní dohôd, prípadne iných právnych vzťahov sa nevzťahuje na osoby, ktoré nie sú evidované na úrade práce.