Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Od 25. apríla 2018 pribudli do zoznamu najmenej rozvinutých okresov Levoča a Snina

Od 25. apríla 2018 pribudli do zoznamu najmenej rozvinutých okresov Levoča a Snina

Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, od 25. apríla tohto roka pribudli okresy Levoča a Snina.

Zoznam najmenej rozvinutých okresov

Zoznam NRO 042018

Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov sa dostáva ten okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Od 1. apríla tohto roka sa uplatňuje novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorou sa znížila hranica miery nezamestnanosti potrebná pre zaradenie do zoznamu najmenej rozvinutých okresov na Slovensku. Kým do konca marca tohto roka išlo 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku, novelou zákona táto hranica klesla na 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku.

Zoznam je dôležitý pre zamestnávateľov, ktorí chcú pri zamestnaní osoby s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese uplatniť odvodovú úľavu. Aby bolo možné uplatniť si odvodovú úľavu z titulu trvalého pobytu zamestnanca v najmenej rozvinutom okrese, musia zamestnanec aj zamestnávateľ splniť ďalšie podmienky:

 • osoba bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,

 • dôvodom vyradenia fyzickej osoby z evidencie uchádzača o zamestnanie je vznik pracovného pomeru, resp. štátnozamestnaneckého pomeru,

 • hrubý mesačný príjem zamestnanca s odvodovou úľavou je najviac 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer. Pre pracovné vzťahy vzniknuté v období:
  • od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 platí hraničná suma 591,61 EUR,
  • od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 platí hraničná suma 611,04 EUR,

 • osobe nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca,

 • voči zamestnávateľovi neevidujú Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne ku dňu vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na poistnom,

 • kvôli zamestnaniu tejto osoby zamestnávateľ neznížil počet svojich zamestnancov,

 • odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru s odvodovou úľavou neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, HOUR, spol. s r.o.