Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Odklad daňového priznania za rok 2014

Odklad daňového priznania za rok 2014

V tomto roku si občania aj podnikatelia môžu opäť oznámením predĺžiť termín na podanie daňového priznania. Lehotu si môžu predĺžiť o tri a v niektorých prípadoch o šesť mesiacov.

Občan či podnikateľ, ktorý je povinný podať daňové priznanie, si môže lehotu na jeho podanie predĺžiť na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, najviac o tri celé kalendárne mesiace, resp. ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov.

V oznámení daňovník uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná. Ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, uvedie v oznámení aj túto skutočnosť.

Na základe oznámenia sa lehota na podanie daňového priznania nepredlžuje vtedy, ak:

  • daňovník je v konkurze alebo v likvidácii – v danom prípade môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace len správca dane rozhodnutím vydaným na základe žiadosti daňovníka, podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania
  • daňovník zomrie – v danom prípade podáva daňové priznanie dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom túto lehotu môže správca dane predĺžiť na základe žiadosti dediča podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. V rovnakej lehote, ako je lehota ustanovená pre dediča, podáva daňové priznanie za zomrelého daňovníka aj osoba, na ktorú prešlo právo na príjmy zomrelého daňovníka podľa § 35 Zákonníka práce

Podľa zákona o dani z príjmov sa daňové priznanie k dani z príjmov podáva v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, tzn. za kalendárny rok 2014 do 31.3.2015. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.