Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Oprava základu dane pri stavebných prácach dodaných v režime prenosu daňovej povinnosti

Oprava základu dane pri stavebných prácach dodaných v režime prenosu daňovej povinnosti

Oprava základu dane pri stavebných prácach dodaných v režime prenosu daňovej povinnosti

Oprava základu dane sa pri dodaní stavebných prác v režime prenosu daňovej povinnosti vykoná podľa § 25 zákona o DPH. Platiteľ dane opraví základ dane pri dodaní stavebných prác v nasledovných prípadoch

  • a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
  • b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,
  • c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

Ak nastanú skutočnosti podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH pri dodaní stavby alebo jej časti, stavebných prác alebo dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, dodávateľ (platiteľ dane) je povinný vyhotoviť opravnú faktúru do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane. Opravná faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

Ak vznikla daňová povinnosť z dodania stavebných prác po 1.1.2016 (vrátane), t.j. na dodanie stavebných prác sa uplatnil režim tuzemského prenosu daňovej povinnosti, aj na opravu základu dane sa použije tento režim. Príjemca stavebných prác je povinný uviesť rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom obdržal doklad o oprave základu dane.

Opravu odpočítanej dane vykoná príjemca stavebných prác podľa § 53 zákona o DPH. Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je príjemca plnenia, ktorý odpočítal ním uplatnenú daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Opravu odpočítanej dane vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dane dostal doklad o oprave základu dane. Ak príjemca stavebných prác (platiteľ dane) doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH. Príjemca stavebných prác zároveň v tomto zdaňovacom období opraví aj základ dane a daň.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v prípade opravy základu dane, ktorá má za následok zníženie základu dane, príjemca stavebných prác opraví základ dane a daň v zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane alebo v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ak v tejto lehote opravný doklad nedostal. Príjemca stavebných prác v rovnakom zdaňovacom období opraví aj odpočítanú daň.

Príklad:

Platiteľ dane A dodal platiteľovi dane B murárske práce pri stavbe budovy na území SR v cene 10 000 € bez dane. Stavebné práce boli ukončené a odovzdané dňa 31.1.2016. Platiteľ dane B na prijaté stavebné práce uplatnil daň vo výške 2 000 € (10 000 € x 20%) a základ dane a daň uviedol do daňového priznania za zdaňovacie obdobie január 2016, v ktorom si zároveň uplatnil odpočítanie dane vo výške 2 000 €. Dňa 15.2.2016 platiteľ dane A na základe reklamačného konania znížil cenu dodaných stavebných prác a na zníženie ceny vyhotovil dobropis vo výške 1 000 €, ktorý doručil platiteľovi dane B dňa 25.2.2016. Zdaňovacím obdobím platiteľov dane A a B je kalendárny mesiac.

Platiteľ dane B uvedie rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane (10 000 mínus 9 000) vo výške 1 000 € a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou (2 000 € mínus 1 800 €) vo výške 200 € do daňového priznania za zdaňovacie obdobie február 2016 a zároveň opraví aj odpočítanú daň o sumu 200 €.

Podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH sa základ dane a daň nemusí opraviť, ak platiteľ dane zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi za predpokladu, že sa na takomto postupe obidve strany písomne dohodli; uvedené platí aj prípade zníženia ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti v režime prenosu daňovej povinnosti. Ak sa zmluvné strany dohodnú na postupe podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH, príjemca stavebných prác pri znížení ceny stavebných prác neopravuje základ dane a daň a nevykoná ani opravu odpočítanej dane podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH.

Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25 zákona o DPH, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, príjemca stavebných prác opraví základ dane a daň v zdaňovacom období, v ktorom obdržal doklad o oprave základu dane a zároveň v tomto zdaňovacom období má príjemca stavebných prác právo opraviť aj odpočítanú daň podľa § 53 ods. 2 zákona o DPH.

Zdroj: Finančná správa SR