Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Osobný spis zamestnanca - 3. časť

Osobný spis zamestnanca - 3. časť

V článku Osobný spis zamestnanca – časť III. nadviažeme na predošlé dva články venujúce sa osobnému spisu zamestnanca.

V tomto článku budeme rozoberať dokumenty nachádzajúce sa v zložke zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru.

Pri skončení pracovného pomeru môžeme uchovávať v zložke zamestnanca nasledovné dokumenty:

 • skončenie pracovného pomeru výpoveďou, spolu s doručenkou o doručení,
 • skončenie pracovného pomeru dohodou,
 • okamžité skončenie pracovného pomeru, spolu s doručenkou o doručení,
 • žiadosť o prerokovanie výpovede zo strany zástupcov zamestnancov,
 • skončenie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
 • skončenie pracovného pomeru s občanom Európskej únie a občanom Európskeho hospodárskeho priestoru – tzv. informačná karta,
 • skončenie pracovného pomeru s občanom tretej krajiny,
 • výstupná zdravotná prehliadka, hlavne pri rizikovom pracovisku,
 • odhláška zo Sociálnej poisťovne,
 • odhláška zo zdravotnej poisťovne,
 • evidenčný list dôchodkového poistenia – Eldp,
 • pracovný posudok, ak oň zamestnanec požiada,
 • potvrdenie o zamestnaní – Zápočtový list
 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti.

Z pozície zamestnanca treba myslieť na to, že má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho odpisy, výpisy a kópie.