Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Živnostník alebo iná zárobkovo činná fyzická osoba má viac možností ako účtovať o svojom podnikaní. Najčastejšie vedie jednoduché účtovníctvo, môže sa však rozhodnúť aj pre podvojné účtovníctvo alebo naopak zjednodušiť svoje účtovanie a viesť daňovú evidenciu alebo si uplatniť paušálne výdavky.

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky?

Paušálne výdavky do výšky 40 % z príjmov si môže uplatniť fyzická osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, alebo nie je platiteľom DPH počas celého daňového obdobia. Paušálne výdavky sú v roku 2014 zhora obmedzené sumou 5040 € za celé daňové obdobie alebo sumou 420 € za každý mesiac podnikania, ak podnikateľ nevykonával zárobkovú činnosť počas celého daňového obdobia.

Suma paušálnych výdavkov sa môže zvýšiť nad hranicu 5040 € o plnú výšku odvodov zaplatených sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Čo treba evidovať pri uplatňovaní paušálnych výdavkov?

1. Pohľadávky

Evidujte všetky svoje vystavené faktúry a tiež zmluvy, na základe ktorých požadujete platbu od svojich partnerov. Doklady evidujte chronologicky, sledujte dátum vystavenia, dátum dodania, dátum splatnosti a dátum úhrady. Forma evidencie nie je určená, vhodné je použiť tabuľky.

2. Príjmy v časovom slede

Evidencia príjmov musí byť doložená dokladmi, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, napríklad príjmové pokladničné doklady, uzávierky z registračnej pokladne, výpis z bankového účtu.

3. Zásoby

Pokiaľ nakupujete a predávate tovar, alebo nakupujete materiál pre vlastnú výrobu, je potrebné evidovať všetky nákupy a predaje, sledovať nákupné ceny a počet kusov, aby bolo možné preukázať zostatok zásob na konci daňového obdobia. Hodnotu stavu zásob v EUR je treba uviesť v daňovom priznaní.

4. Zaplatené odvody

Do daňových výdavkov okrem vypočítaných 40 % z príjmov zahrniete aj odvody zaplatené sociálnej a zdravotnej poisťovni počas celého účtovného obdobia, preto je potrebné aj tieto platby evidovať v tabuľke. Do daňových výdavkov zahrniete aj prípadné nedoplatky za minulé obdobia, ktoré ste poisťovni uhradili v aktuálnom účtovnom období.

Reálne výdavky na podnikanie nie je potrebné evidovať.

Ďalším zjednodušením je skutočnosť že podnikateľ, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky, nemá povinnosť spraviť účtovnú závierku, teda k daňovému priznaniu nepripája výkazy (výkaz o majetku a záväzkov a výkaz o príjmoch a výdavkoch). Musí však v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby vyznačiť v príslušnom riadku skutočnosť, že si uplatnil paušálne výdavky.