Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pojem Zmluva definovaná Zákonníkom práce

Pojem Zmluva definovaná Zákonníkom práce

Viete ako definuje Zákonník práce pojem zmluva? Prinášame prehľad podľa § 18 a § 19 Zákonníka práce.

Zmluva podľa tohto zákona alebo iných pracovnoprávnych predpisov je uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu.

Účastník, ktorý konal v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo.

Zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak:

  • zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci,
  • zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci, ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň nástupu do práce, alebo
  • zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Odstúpiť od pracovnej zmluvy podľa odseku vyššie možno najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom. Odstúpenie od pracovnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné.

Zdroj: Zákonník práce