Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Poskytovanie stanoviska Finančnou správou

Finančná správa

Od 1.9.2014 môžu podnikatelia požiadať finančnú správu o záväzné stanovisko pri nejasnom výklade zákonov. Tieto stanoviská uľahčia napríklad daňové posudzovanie pri zložitých a neobvyklých obchodných transakciách a ušetria obavy zo sporov a pokút. Metodici z finančného riaditeľstva stanovisko vydajú záujemcovi po podaní písomnej žiadosti, ktorá bude musieť obsahovať zákonom určené náležitosti obsiahnuté v daňovom poriadku, a po uhradení príslušného poplatku.

Žiadosť o záväzné stanovisko daňového subjektu musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie záväzného stanoviska. V žiadosti daňový subjekt uvedie aj návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných daňových predpisov, právne posúdenie a sumu predpokladaného obchodného prípadu. Rozsah daňových predpisov, k uplatneniu ktorých budú vydávané záväzné stanoviská, ustanovuje vyhláška Ministerstva financií SR č. 229/2014 Z. z. z 13. augusta 2014.

Finančné riaditeľstvo v záväznom stanovisku potvrdí, či považuje firmou navrhnutý postup za správny. Vydané záväzné stanovisko je záväzné pre správcu dane aj pre druhostupňový orgán.

Záväzné stanovisko vydá finančné riaditeľstvo daňovému subjektu v lehote 60 dní od doručenia žiadosti. Ak vzhľadom na zložitosť prípadu nemožno vydať záväzné stanovisko v tejto lehote , finančné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť daňovému subjektu a požiada ho o vyjadrenie, či súhlasí s vydaním stanoviska v predĺženej lehote. Ak daňový subjekt oznámi v lehote 8 dní pracovných dní, že s predĺžením lehoty na vydanie záväzného stanoviska nesúhlasí alebo ak sa nevyjadrí, považuje sa žiadosť za vzatú späť.

Vydanie záväzného stanoviska je spoplatnené a daňový subjekt je povinný zaplatiť poplatok spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko. Poplatok sa pohybuje vo výške 1% až 3% z hodnoty predpokladaného obchodného prípadu. Poplatok sa nebude týkať bežných, jednoduchých výkladov, ktoré dnes bežne daňové úrady dávajú.

Úhradu je potrebné zaplatiť bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko. Peniaze za vydanie záväzného stanoviska nebudú podnikatelia poukazovať na základné číslo účtu (OÚD daňového subjektu), pretože nie je daňou. Daňový subjekt uhradí poplatok za vydanie záväzného stanoviska na účet č.: IBAN: SK45 8180 0000 0070 0043 7861, vedený v Štátnej pokladnici, Variabilný symbol: DIČ daňového subjektu.