Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti

Ochoreli ste, a lekár vám vystavil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti? V príspevku vám vysvetlíme, na čo slúžia jednotlivé časti tohto potvrdenia.

O dočasnej pracovnej neschopnosti rozhoduje lekár. Ak lekár uzná poistenca za dočasne práceneschopného, vydá o tom potvrdenie na päťdielnom tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Niektoré časti sú určené pre poistenca, resp. zamestnanca a zamestnávateľa, a niektoré pre Sociálnu poisťovňu.

I. diel - Legitimácia dočasnej pracovnej neschopnosti - alebo aj zelený lístok si poistenec ponecháva počas celej dočasnej pracovnej neschopnosti. Je to doklad, ktorým sa chorý poistenec preukazuje ako pri kontrole u lekára, tak aj pri kontrole dodržiavania liečebného režimu zo strany Sociálnej poisťovne. Do tejto legitimácie ošetrujúci lekár zaznamenáva údaje o povolených vychádzkach a plánovaných kontrolách. Pri ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti sa legitimácia odovzdá ošetrujúcemu lekárovi, a ten ju postúpi do evidencie dočasne práceneschopných, ktorú vedie Sociálna poisťovňa hneď od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

II. diel - Žiadosť o nemocenské alebo úrazový príplatok - alebo aj červený lístok je tlačivo, ktorým poistenec žiada o nemocenskú dávku, resp. úrazový príplatok, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla v dôsledku pracovného úrazu. Na tomto tlačive poistenec vyznačí dávku, o ktorú žiada, a vo vyhlásení poistenca uvedie, či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení, a uvedie spôsob výplaty dávky (na adresu, na účet). Žiadosť musí byť poistencom podpísaná, inak mu bude vrátená. Ak je poistenec zamestnancom, II. diel spolu s dielom II.a predloží svojmu zamestnávateľovi. Zamestnávateľ tlačivá potvrdí a odošle do Sociálnej poisťovne najneskôr do troch dní po desiatom dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. V ostatných prípadoch odovzdá poistenec tlačivo žiadosti o dávku (II. diel) priamo Sociálnej poisťovni (zamestnanec v ochrannej lehote, samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba).

IIa. diel - Žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - alebo aj čierny lístok je žiadosťou zamestnanca o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Ako sme uviedli vyššie, toto tlačivo spolu s II. dielom odovzdá zamestnanec zamestnávateľovi na mzdové oddelenie. Na základe tejto žiadosti bude zamestnancovi za prvých desať kalendárnych dní nemoci vyplatená v mzde náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

III. diel - Hlásenie pre pobočku Sociálnej poisťovne – alebo aj druhý zelený lístok je tlačivo, ktoré pri začiatku nemoci zasiela lekár Sociálnej poisťovni do evidencie dočasne práceneschopných poistencov.

IV. diel - Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti – alebo aj druhý čierny lístok je tlačivo, ktoré lekár vystavuje poistencovi v deň ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Pri vystavení IV. dielu poistenec odovzdá lekárovi I. diel potvrdenia – legitimáciu dočasnej pracovnej neschopnosti. IV. diel potvrdenia poistenec podpíše a odovzdá Sociálnej poisťovni. Zamestnanec si musí pred odovzdaním IV. dielu nechať tlačivo potvrdiť od zamestnávateľa. Toto potvrdenie nemá povinnosť odovzdávať Sociálnej poisťovni zamestnávateľ, zvyčajne tak však robí na základe dohody so zamestnancami.

Ak ošetrujúci lekár uzná poistenca za dočasne práceneschopného z viacerých nemocenských poistní, potvrdenie vystaví osobitne pre každé z nich.

Zamestnanec pri vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti musí pamätať na niekoľko skutočností:

  • ak má uzatvorených viac pracovnoprávnych vzťahov, z ktorých vzniklo nemocenské poistenie, alebo ak má okrem nemocenského poistenia z titulu zamestnanca aj nemocenské poistenie z iného titulu, napr. z titulu SZČO, musí o tom informovať ošetrujúceho lekára, aby tento vystavil pre každé nemocenské poistenie samostatné potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti;
  • pri vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti je zamestnanec povinný čo najskôr o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa a odovzdať mu príslušné časti potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti. Do koľkých dní tak musí zamestnanec urobiť určujú interné predpisy organizácie. Pri nesplnení si tejto povinnosti môže zamestnávateľ neoznámenú, resp. nezdokladovanú neprítomnosť zamestnanca posudzovať ako neospravedlnenú neprítomnosť – absenciu;
  • ak nemoc trvá aj do ďalšieho mesiaca, a zamestnanec poberá zo Sociálnej poisťovne dávku nemocenské, musí si ku koncu mesiaca nechať u lekára vystaviť Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. prechodový lístok alebo tiež lístok na peniaze). Zamestnanec potvrdenie podpíše, a neodkladne odovzdá Sociálnej poisťovni príslušnej podľa sídla zamestnávateľa. Zamestnanec sa môže dohodnúť so zamestnávateľom, že to zamestnávateľ za neho urobí, avšak zodpovednosť za predloženie preukazu nesie zamestnanec. Aby bola nemocenská dávka vyplatená v riadnom výplatnom termíne je nevyhnutné, aby bol preukaz doručený do 5. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa má nemocenské vyplatiť. Bez doručenia tohto dokladu nebude dávka za príslušný kalendárny mesiac vyplatená;
  • pri vyplňovaní tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti je dôležité dbať najmä na správne a dôsledné vyplnenie mena a priezviska, aktuálnej adresy trvalého pobytu, miesta, kde sa poistenec bude zdržiavať počas dočasnej pracovnej neschopnosti, vrátane poschodia, telefónneho čísla poistenca v prípade nefunkčnosti zvončeka a pod.