Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie

Viete kto a za akých okolností musí podať daňové priznanie? Viete, ktore príjmy podliehajú dani a ktoré sú od dane oslobodené?

Ak musí zamestnanec podať daňové priznanie, potom už za neho zamestnávateľ nevykonáva ročné zúčtovanie dane.

Daňové priznanie musí podať

 • Daňovník, ak dosiahol za rok 2014 zdaniteľný príjem presahujúci sumu 1901,67 €.
 • Podnikateľ, ktorý vykázal daňovú stratu, aj keď jeho ostatné príjmy nedosiahli sumu 1901,67 €. Do tejto sumy zdaniteľných príjmov sa nezapočítavajú:
  1. Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov
  2. Príjmy od dane oslobodené
  3. Príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

 • Príjem získaný dedením, dar (ktorý nesúvisí s podnikaním a prenájmom)
 • Úvery a pôžičky
 • Podiely na zisku, vyplácané po zdanení spoločnosťou osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu, vykázaných za rok 2004 a neskôr
 • Podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti

Príjmy oslobodené od dane

 • Príjmy z predaja nehnuteľnosti, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa ich nadobudnutia alebo ich vyradenia z obchodného majetku ( osobitný prístup je pri dedení a pri zmluvách o budúcom predaji a pri predaji bytu nadobudnutom do konca roku 2010)
 • Dávky (nemocenské, materské), podpory, dôchodky, dávky v hmotnej núdzi
 • Plnenia z poistenia osôb, majetku, z poistenia zodpovednosti za škodu
 • Prijaté náhrady škody
 • Štipendiá
 • Úroky z preplatkov na dani zapríčinené správcom dane
 • Bez obmedzenia výšky výhry v lotériách
 • Ďalšie peňažné alebo nepeňažné ceny a výhry v hodnote do 350 €