Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z doplnkového dôchodkového sporenia – najčastejšie nedostatky

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z doplnkového dôchodkového sporenia – najčastejšie nedostatky

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z doplnkového dôchodkového sporenia – najčastejšie nedostatky

Každý zamestnávateľ je povinný za zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Príspevky sa odvádzajú na základe zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

Príspevky je zamestnávateľ povinný odvádzať na účet zamestnanca do príslušnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má zamestnanec uzatvorenú účastnícku zmluvu.

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem:

 • v starobe,
 • pri skončení výkonu práce
  • zaradenej na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu,
  • zamestnancom, ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnancom, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.


Prinášame prehľad najčastejších nedostatkov, ktorých sa zamestnávatelia dopúšťajú na základe zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení:

 • zamestnávatelia neuzatvorili zamestnávateľské zmluvy (§ 5 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z.),
  • Zamestnávateľ je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu do 30 dní odo dňa, keď zamestnanec začal vykonávať prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b). Zamestnanec, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b), je povinný uzatvoriť do 30 dní od začatia výkonu tejto práce účastnícku zmluvu. Ak zanikne účastnícka zmluva zamestnanca vykonávajúceho prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b), je tento zamestnanec povinný uzatvoriť novú účastnícku zmluvu do 30 dní,
 • zamestnávatelia v elektronickom rozpise, ktorý zasielajú v lehote dohodnutej zamestnávateľskej zmluve, platby príspevkov neoznačili spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu (§ 13 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z.),
  • Zamestnávateľ je povinný elektronicky zasielať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozpis príspevkov za zamestnancov, ktorí sú účastníkmi, v lehote dohodnutej v zamestnávateľskej zmluve. Ak zamestnávateľ platí príspevky za zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b), je povinný tieto platby v rozpise označiť spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) a umožní jej osobitnú evidenciu, ako aj označiť obdobie, za ktoré platí príspevky,
 • zamestnávatelia neplatili príspevky vo výške a spôsobom dohodnutými v zamestnávateľskej zmluve, najmenej vo výške 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca (§ 13 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z.),
  • Zamestnávateľ uvedený v § 12 ods. 2 platí príspevky vo výške a spôsobom dohodnutými v zamestnávateľskej zmluve, najmenej však vo výške 2 % z
   • a) vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu,
   • b) príjmu zúčtovaného na výplatu, ak ide o zamestnanca, ktorý nie je povinne dôchodkovo poistený,
  • za zamestnanca, ktorý vykonával rizikovú prácu a mal uzatvorenú účastnícku zmluvu, zamestnávateľ neplatil príspevky od prvého dňa výkonu tejto práce (§ 58 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z.),
   • Ak zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, ale nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu jeho zamestnanec, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, a to do 30 dní odo dňa, v ktorom sa zamestnávateľ o tejto skutočnosti dozvedel. Ak má zamestnanec uzatvorených viacero účastníckych zmlúv, zamestnávateľ platí príspevky len raz, a to na účet nepriradených platieb doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá je zmluvnou stranou účastníckej zmluvy, ktorú si jeho zamestnanec zvolil,
  • zamestnávateľ nezačal odvádzať príspevky v lehote určenej zákonom (§ 12 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z.),
   • Za zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) a má uzatvorenú účastnícku zmluvu, platí príspevky zamestnávateľ, a to od prvého dňa výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b). Účastník počas obdobia vykonávania týchto prác môže platiť príspevky,
  • zamestnávateľ neinformoval svojich zamestnancov zrozumiteľným spôsobom o obsahu zamestnávateľskej zmluvy tak, aby získali potrebné informácie o možnostiach a podmienkach ich účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení (§ 58 ods. 4 zákona č. 650/2004 Z. z.),
   • Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou zamestnávateľskú zmluvu, je povinný zrozumiteľným spôsobom informovať o obsahu zamestnávateľskej zmluvy zamestnancov tak, aby získali potrebné informácie o možnostiach a podmienkach ich účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení.

Medzi jeden z dôvodov, ktoré môžu taktiež vzniknúť, je nezáujem zamestnancov o doplnkové dôchodkové sporenie a teda aj neuzatvorenie účastníckej zmluvy zo strany zamestnancov.

Zdroj:

 • Zákon č. 650/2004 Z. z. - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Inšpektorát práce