Práca nadčas

O práci nadčas pojednáva § 97 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Z časového hľadiska je rozsah práce nadčas limitovaný tromi hranicami:

  • práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich,
  • v kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku,
  • zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.

Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno, alebo ktorú vykonával pri:

  • naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu,
  • mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu.

Ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, alebo pracovný čas, ktorý odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, nejde o prácu nadčas.

Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne v prípade naliehavých opravárských prác alebo v prípade mimoriadnych udalostí podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu.

Prácu nadčas nemožno nariadiť ani zamestnancovi s kratším pracovným časom. U tohto zamestnanca je práca nadčas práca presahujúce jeho týždenný pracovný čas.

Ani zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu a ktorý dovŕšil vek 50 rokov, nemožno nariadiť prácu nadčas. Práca nadčas je prípustná len po dohode s týmto zamestnancom.

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi podľa § 121 ods. 1 Zákonníka práce dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume:

  • 25 % jeho priemerného zárobku,
  • 35 % jeho priemerného zárobku, ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce.

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala. V tom prípade však zamestnancovi mzdové zvýhodnenie nepatrí.

Príklad: Zamestnanec odpracoval v priebehu mesiaca 5 hodín nadčas. Zamestnanec má základný plat mesačný vo výške 1000 eur, týždenný pracovný čas stanovený na 40 hodín a nevykonáva rizikové práce. Priemerný hodinový zárobok zistený za predchádzajúci štvrťrok bol vo výške 6 eur.

Dosiahnutá mzda: mesačná mzda : priemerný mesačný fond pracovných hodín* x počet hodín nadčasu = 1000 : 174 x 5 = 28,74 (po zaokrúhlení)

* Pri výpočte pomernej časti základného platu mesačného možno použiť skutočný fond pracovných hodín v mesiaci, ale spravodlivejšie je použiť priemerný mesačný fond pracovných hodín. Vtedy bude pomerná časť mzdy za 5 hodín nadčasu rovnaká v krátkom aj v dlhom mesiaci.

Príplatok za nadčas: priemerný hodinový zárobok x percento príplatku x počet hodín nadčasu = 6 x 0,25 x 5 = 7,5

Spolu: dosiahnutá mzda + príplatok za nadčas = 28,74 + 7,5 = 36,24

Zamestnancovi patrí za nadčas dosiahnutá mzda a príplatok za nadčas, spolu vo výške 36,24 eura.