Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Predaj majetku neziskovej organizácie

Predaj majetku neziskovej organizácie

Ak nezisková organizácia predáva majetok a pri predaji dochádza k realizácií príjmu, tak je tento príjem predmetom dane (podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

Postup predaja majetku neziskovej organizácie upravuje § 17 ods. 16 zákona o dani z príjmov.

Je potrebné rozlišovať, či sa predáva majetok používaný na zdaňovanú činnosť alebo majetok používaný na nezdaňovanú činnosť.

Pri predaji hmotného majetku používaného na zdaňovanú činnosť sa ako výdavok použije zostatková cena majetku, čiže obstarávacia cena znížená o uplatnené daňové odpisy.

Pri predaji hmotného majetku, ktorý bol používaný na nezdaňovanú činnosť, ako výdavok sa môže uplatniť cena, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve pri jeho nadobudnutí, tzv. obstarávacia cena v niektorých prípadoch reprodukčná obstarávacia cena.

Výnimku tvorí darovaný a vložený majetok, kedy sa na účely zákona o dani z príjmov postupuje podľa § 25 ods. 1 písm. a), f), g) zákona o dani z príjmov.

Súčasťou ocenenia majetku sú aj náklady na technické zhodnotenie podľa § 29 zákona o dani z príjmov.

Pri predaji majetku, ktorý je vylúčený z odpisovania podľa § 23 (napr. pozemky) podľa § 19 nie je možné vykázať stratu (ak je predajná cena nižšia ako vstupná, nie je možné vykázať stratu).