Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Prekážky v práci a pracovné voľno

Prekážky v práci

Zamestnávateľ by mal v praxi počítať s tým, že v súvislosti s výkonom práce sa môžu vyskytnúť aj prekážky v práci. Zákonník práce ustanovuje prekážky v práci, ktoré musí zamestnávateľ ospravedlniť a poskytnúť zamestnancovi v práci pracovné voľno. Prekážky upravuje Zákonník práce v ustanoveniach § 136 až § 145.

Prekážky v práci sa delia na:

  • prekážky na strane zamestnanca
  • prekážky na strane zamestnávateľa

V rámci prekážok na strane zamestnanca sú výraznou skupinou osobné prekážky. Osobné z hľadiska toho, pretože sú úzko spojené s osobou zamestnanca.

  • čas pracovnej neschopnosti zamestnanca pre chorobu alebo úraz
  • materskú a rodičovskú dovolenku podľa § 166 Zákonníka práce
  • karantény
  • ošetrovanie chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov:
    • ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy
    • alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa, poprípade sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení

Ak vzniknú vyššie spomínané prekážky v práci, tak zamestnávateľ ich neprítomnosť v práci ospravedlní a poskytne zamestnancovi v práci pracovné voľno. Za čas prekážok v práci nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ako osobitný predpis môže byť napr. Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodičovskom príspevku.