Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Príjem počas rodičovskej dovolenky a zdravotné poistenie

Zamestnankyňa v pracovnom pomere je od roku 2018 na rodičovskej dovolenke a zamestnávateľ jej v mzde za marec 2019 vypláca ročnú odmenu za minulý rok. Ako správne prihlásiť zamestnankyňu do zdravotnej poisťovne a vykázať vymeriavací základ a poistné v mesačnom výkaze preddavkov na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa?

Zamestnávateľ v čase nástupu zamestnankyne na rodičovskú dovolenku oznámil do zdravotnej poisťovne prostredníctvom oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie:

  • ukončenie kódu 2 - zamestnanec,
  • začiatok kódu 1C - poistenec štátu, poberateľ rodičovského príspevku.

 

V mesiaci, za ktorý sa vypláca zamestnankyni na rodičovskej dovolenke odmena, sa zamestnankyňa prihlási do zdravotnej poisťovne kódom 2 – zamestnanec na posledný deň mesiaca. Pre tento účel sa v systéme Humanet pridá na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie položka zamestnanec – platí poistné – príjem počas RD a NV.

Podľa usmernenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne osoba počas rodičovskej dovolenky síce v zmysle zákona nie je považovaná za zamestnanca, ale v prípade, že jej počas rodičovskej dovolenky bude vyplatený príjem z pracovného pomeru, tak sa za zamestnanca považuje. Pri prihlásení zamestnanca kódom 2 sa vo výkaze vypĺňa položka Suma príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky (OP). Toto je vzor správne vyplneného mesačného výkazu pri vyplatení zdaniteľného príjmu zamestnankyni, ktorá je na rodičovskej dovolenke.

Ak by zamestnávateľ prihlásil zamestnankyňu s kódom 2Y, zamestnankyňa by z tohto príjmu stratila nárok na odpočítateľnú položku. Všeobecná zdravotná poisťovňa doplnila od januára 2019 validáciu mesačného výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa, pri ktorej sleduje, ako je osoba, uvedená vo výkaze, evidovaná v registri poistencov. V prípade, že zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke so zdaniteľným príjmom bola prihlásená s kódom 2Y, zamestnávateľovi sa doručí chybový protokol s chybou 29.

Kedy sa prihlasuje zamestnanec s kódom 2Y? Podľa Metodického usmernenia č. 12/7/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni sa kód 2Y používa na oznámenie zmien zamestnávateľa z titulu nepravidelných príjmov alebo príjmov vyplatených po skončení pracovného pomeru, v ktorom „2“ vypovedá o skutočnosti, že ide o zamestnanca a „Y“ o tom, že ide o situáciu, ktorá je uvedená v § 11 odsek 3 druhej vety zákona o zdravotnom poistení (Fyzická osoba sa na účely tohto zákona nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 a v ktorých nie je fyzickou osobou podľa odseku 7 písm. m) a s)). Podľa usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR sa do položky Celková výška ďalších príjmov mesačného výkazu majú zahŕňať iba ďalšie príjmy zamestnanca, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu, a nie je možné na ne uplatniť odpočítateľnú položku. Podľa rovnakého usmernenia ministerstva odpočítateľná položka sa neuplatní na príjem za práce vykonávané na základe dohody o prácach mimo pracovného pomeru, na príjem za práce vykonávané na základe príkaznej zmluvy, na príjem žiakov a študentov na odbornej praxi, a pod. a neuplatní sa pri zamestnancoch podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona č. 580/2004 Z. z. (tzv. odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnané osoby). V prípade, ak je zamestnancovi vyplatený príjem po skončení pracovného pomeru, nie je možné na takýto príjem uplatniť odpočítateľnú položku, nakoľko sa v čase vyplatenia príjmu už nejedná o zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r.o.