Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie z príjmov po skončení pracovného pomeru

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie z príjmov po skončení pracovného pomeru

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie z príjmov po skončení pracovného pomeru

Legislatíva – Zákon o sociálnom poistení § 139b ods. 1

Ak zamestnancovi uvedenému v § 4 ods. 1 bol vyplatený príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu 5) po zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia, povinného poistenia v nezamestnanosti a zamestnancovi uvedenému v § 4 ods. 2 bol vyplatený príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu 5) po zániku dôchodkového poistenia, vymeriavací základ je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku; § 138 ods. 1, 6, 8 až 12 a 17 platia rovnako.

Zamestnancovi skončil pracovný pomer 31.8.2014. V mzde za september 2014 mu bolo vyplatené odchodné v sume 950 €.

V roku 2014 nemal žiadne prerušenie povinného poistenia a tak poistenie trvalo od 1.1.2014 do 31.8.2014, t.j. 8 mesiacov.

Pomerná časť príjmu = 950 : 8 = 118,75 (zaokr. na centy nadol)

Za každý mesiac od januára 2014 do augusta 2014 sa z vymeriavacieho základu 118,75 vypočítajú odvody do všetkých fondov sociálneho poistenia, pričom za každý mesiac sa kontroluje, či súčet vymeriavacích základov (pôvodný + pomerná časť rozpočítaného) neprekročil maximálny vymeriavací základ pripadajúci na počet dní poistenia v týchto mesiacoch.

Údaje sa vykazujú vo výkaze poistného a príspevkov, pričom za každý mesiac od januára 2014 do augusta 2014 sa uvedú údaje nasledovne: