Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2018 a jeho vysporiadanie


Termín vykonania ročného zúčtovania poistného

Zdravotné poisťovne majú zo zákona povinnosť do 30. septembra nasledujúceho roka vykonať ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie (zákon č. 580/2004, § 19 ods. 2). Ročné zúčtovanie za rok 2018 sú tak povinné vykonať do 30. septembra 2019. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa vykoná najneskôr do 31. októbra 2019.

Oznamovanie výsledkov ročného zúčtovania poistného

Do rovnakého termínu, t.j. do 30. septembra 2019, sú zdravotné poisťovne povinné poslať platiteľovi poistného a teda aj zamestnávateľovi výsledok ročného zúčtovania poistného za rok 2018.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa posiela písomné oznámenie o výsledku, ktoré okrem iného obsahuje údaj o výške preplatku a poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko (zákon č. 580/2004, § 19 ods. 8).

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa posiela výkaz nedoplatkov, ktorý okrem iného obsahuje údaj o výške nedoplatku, o lehote na odvedenie nedoplatku a poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko (zákon č. 580/2004, § 19 ods. 9).

Podanie nesúhlasného stanoviska alebo námietky

Platiteľ poistného a teda aj zamestnávateľ má odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania poistného 15 dňovú lehotu na podanie nesúhlasného stanoviska proti výsledku uvedenému v oznámení alebo na podanie námietky proti výsledku uvedenému vo výkaze nedoplatkov poistného (zákon č. 580/2004, § 19, ods. 12).

Úhrada nedoplatkov a vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania

Po uplynutí 15 dňovej lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska alebo námietky začína plynúť 45 dňová lehota, v rámci ktorej je platiteľ poistného povinný zaplatiť nedoplatok (zákon č. 580/2004, § 19, ods. 15) a poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok (zákon č. 580/2004, § 19, ods. 16).

Humanet a vysporiadanie výsledku ročného zúčtovania poistného

Na zúčtovanie výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia v systéme Humanet použite tieto mzdové položky:

Položky sa jednotlivým zamestnancom zadajú na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy.

Pred spracovaním prevodného príkazu na úhradu celkového nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za organizáciu nezabudnite zadať identifikátory platby v definícii generátora bankových operácií Zdravotné poistenie pre príslušnú zdravotnú poisťovňu vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Platobné operácie/ Bankové operácie/ Automatizované generovanie príkazov na úhradu.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r.o.