Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Slovník a skratky pri podávaní INTRASTATU

Slovník a skratky pri podávaní INTRASTATU

Pri podávaní INTRASTATU sa môžete stretnúť s rôznymi výrazmi alebo skratkami, ktorých význam vám nemusí byť úplne jasný, a preto vám v článku prinášame prehľad tých najdôležitejších.

Pojem Význam
CN, tiež KN kombinovaná nomenklatúra
CR SR kombinovaná nomenklatúra
Čiastkové hlásenie hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru, v ktorom spravodajská jednotka predkladá čiastkové údaje za príslušný kalendárny mesiac, t.j. v hlásení nie sú uvedené všetky transakcie vzťahujúce sa k sledovanému obdobiu
Čistá hmotnosť skutočná hmotnosť tovaru bez všetkých obalov
Členský štát štát, ktorý je členom Európskej únie
Členský štát určenia v čase odoslania posledný známy členský štát, do ktorého má byť tovar odoslaný
Členský štát zaslania členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky
Dočasná transakcia transakcie, pri ktorých sú tovary dodávané za presne stanoveným účelom s tým, že sa predpokladá ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva
Dodatková merná jednotka merná jednotka špecifikovaná v Spoločnom colnom sadzobníku pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry
Dovoz (Import) pohyb tovaru z tretích krajín do členských štátov EÚ
DPH daň z pridanej hodnoty
DR SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - daňová sekcia
Európska únia
Fakturovaná suma táto suma sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa zákona o DPH, alebo suma, ktorá by bola fakturovaná v prípade akéhokoľvek predaja alebo nákupu
Geonomenklatúra kódové a textové označenie krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu
INCOTERMS (International Commercial Terms) medzinárodné obchodné dodacie podmienky, ktorých výklad zodpovedá medzinárodným pravidlám, vydaným medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži
Intrakomunitárny obchod obchod v rámci EÚ
INTRASTAT formulár jednostranový formulár, používaný na hlásenie informácií o prijatiach a odoslaniach tovarov spoločenstva v rámci EÚ
INTRASTAT-SK štatistické zisťovanie uskutočňované v SR, ktoré umožňuje zbierať, spracovávať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi
INTRASTAT-SK hlásenie hlásenie tvorené vyplnenými formulármi INTRASTAT 1-12 (pdf - 168 kB) alebo INTRASTAT 2-12 (pdf - 169 kB)
JCD jednotný colný doklad
Kombinovaná nomenklatúra (KN, tiež CN) systém opisu a číselného označovania tovaru používajúceho položky so štvormiestnym číselným znakom - položky Harmonizovaného systému, podpoložky so šesťmiestnym číselným znakom - podpoložky Harmonizovaného systému, doplnené dvojmiestnym číselným znakom na osemmiestne podpoložky kombinovanej nomenklatúry
Krajina pôvodu Krajina, v ktorej bol tovar úplne vyrobený alebo získaný. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľajú dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde sa uskutočnilo jeho posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie, uskutočnené v podnikoch na to vybavených, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo predstavuje dôležitý stupeň výroby.
MJ merná jednotka
Nečlenské štáty viď Tretie krajiny
Nepriamy dovoz transakcia, pri ktorej je tovar dovezený z nečlenského štátu do Slovenskej republiky, pričom dovozné colné formality sa uskutočnia v inom členskom štáte
Nepriamy vývoz transakcia, pri ktorej je tovar vyvezený z členského štátu do nečlenského cez iný členský štát, v ktorom sa uskutoční colné konanie
Nulové hlásenie INTRASTAT-SK hlásenie, v ktorom spravodajská jednotka deklaruje, že v sledovanom období neuskutočnila žiadne prijatie, resp. odoslanie
Odoslanie pohyb tovaru zo Slovenskej republiky do iného členského štátu
Organizačná jednotka Časť spravodajskej jednotky, ktorá predkladá INTRASTAT-SK hlásenia samostatne pod rovnakým IČ DPH ako spravodajská jednotka (napr. samostatný závod, prevádzka, pobočka). Štatistický úrad SR pridelí každej organizačnej jednotke trojmiestne číslo na základe žiadosti
Prah určená hranica, na základe ktorej je stanovená spravodajská povinnosť
Prah oslobodenia určená hranica, ktorá oslobodzuje spravodajskú jednotku od povinnosti predkladať hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru za podmienky, že celková ročná hodnota jej prijatí/odoslaní je nižšia alebo rovná ako tento prah
Prah zjednodušenia umožňuje spravodajskej jednotke, ktorej celková ročná hodnota prijatí, resp. odoslaní je vyššia ako prah oslobodenia, ale nižšia ako prah zjednodušenia, predkladať zjednodušené INTRASTAT-SK hlásenie - od roku 2013 sa nepoužíva
Prijatie pohyb tovaru z členského štátu do Slovenskej republiky
Priemyselné zariadenia kombinácia strojov, náradia, prístrojov, zariadení, nástrojov a materiálov, ktoré spolu tvoria veľkokapacitné stacionárne jednotky, ktoré vyrábajú tovary alebo poskytujú služby
Región pôvodu nomenklaslovenský región, v ktorom bol tovar vyrobený, získaný alebo bol zostavený, spracovaný, opravený alebo kde podstúpil údržbutúra
Región určenia slovenský región, v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo bude zostavený alebo spracovaný
Register subjektov zahraničného obchodu databáza obsahujúca informácie o spravodajských jednotkách a ich zástupcoch
SJ spravodajská jednotka
Sledované obdobie kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa platného zákona o DPH, resp. v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný
Spravodajská jednotka právnická alebo fyzická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o DPH), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia
SR Slovenská republika
Štatistické územie územie, vzhľadom na ktoré sú zbierané štatistické údaje
ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky
TARIC Integrovaný colný sadzobník EÚ, ktorý v nadväznosti na kódy tovaru kombinovanej nomenklatúry umožňuje používať opatrenia obchodnej politiky EÚ, napr. colné sadzby, kvóty, antidumpingové colné sadzby. Kódy CN tvoria zľava prvých osem miest kódu tovaru v TARICu
Tok tovaru smer pohybu tovaru z krajiny (vývoz, resp. odoslanie) alebo do krajiny (dovoz, resp. prijatie)
Tovar, ktorý má štatút EÚ (Tovar EÚ) 1. tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území EÚ, 2. tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia EÚ, prepustený do voľného obehu, 3. tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode 1. a 2.
Tretie krajiny štáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie
Triangulárny obchod transakcia, na ktorej sa zúčastňujú tri subjekty, pričom fyzický pohyb tovaru nemusí byť zhodný s finančnými tokmi
Vývoz (Export) pohyb tovaru z členských štátov do tretích krajín
Zástupca tretia strana poverená spravodajskou jednotkou predložiť INTRASTAT-SK hlásenie

Zdroj: Štatistický úrad SR