Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Študentkám nárok na materské automaticky nevzniká

Študentkám nárok na materské automaticky nevzniká

Sociálna poisťovňa informuje študentky, že ak otehotnejú počas štúdia na strednej alebo vysokej škole, nárok na dávku materské im automaticky nevzniká. Podmienkou na jej priznanie je totiž trvanie nemocenského poistenia (alebo trvanie ochrannej lehoty) najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Keďže žiaci stredných a študenti vysokých škôl nie sú zo zákona povinne nemocensky poistení, jedinou možnosťou, ako im môže vzniknúť nárok na dávku, je poistiť sa dobrovoľne najskôr od 16. roka veku (viac informácií na webe v časti Dobrovoľne poistený alebo v časti Študent – Dobrovoľne poistený). Dobrovoľne poistenej študentke tak môže v prípade tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa vzniknúť nárok na materské – musí však spĺňať podmienku doby trvania poistenia (najmenej 270 dní), mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, nemať priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac než 70 % a tiež musí mať včas a riadne zaplatené poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie. Na tento typ poistenia nie je možné prihlásiť sa spätne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa