Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Súbeh pracovného pomeru s odvodovou úľavou a dohody

Súbeh pracovného pomeru s odvodovou úľavou a dohody

Zamestnávateľ zamestnal uchádzača o zamestnanie na dohodu o vykonaní práce s mesačnou odmenou 100 eur od 1.12.2015. Keďže suma odmeny neprekročila 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (od 1.7.2013 je to suma 198,09*0,75=148,57), zamestnanec nebol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 6 Zákona č. 5/2003 o službách zamestnanosti. Keďže išlo o dohodu na pravidelný príjem, a zamestnanec nebol poberateľom žiadneho dôchodku, zamestnávateľ odvádzal z tejto dohody za seba aj za zamestnanca všetky odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Do zdravotnej poisťovne zamestnávateľ prihlásil zamestnanca s kódom 2D (Z), do Sociálnej poisťovne s kódom 3/ZECD1 – dohoda o vykonaní práce – pravidelný príjem.

Následne zamestnávateľ zamestnal od 15.1.2016 tohto istého zamestnanca aj na pracovný pomer, s mesačnou odmenou 400 eur, pričom využil možnosť prihlásiť ho ako zamestnanca s odvodovou úľavou dlhodobo nezamestnaného občana, keďže osoba bola viac ako 12 mesiacov evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, dôvodom vyradenia z evidencie bolo uzatvorenie pracovného pomeru, a zamestnávateľ splnil aj ďalšie zákonom určené podmienky. Z tohto pracovného pomeru bude zamestnávateľ platiť len odvody na úrazové a garančné poistenie do Sociálnej poisťovne. Do zdravotnej poisťovne sa síce bude vykazovať v mesačnom výkaze preddavkov na zdravotné poistenie príjem a vymeriavací základ, ale keďže pri uplatnení odvodovej úľavy má zamestnanec aj zamestnávateľ určenú nulovú sadzbu na platenie poistného, odvody na zdravotné poistenie sa platiť nebudú.

Do zdravotnej poisťovne zamestnávateľ oznámil koniec kódu 2D (K) k 14.1.2016, a od 15.1.2016 nahlásil za zamestnanca kódy 2 (Z) – skutočnosť, že vznikol pracovný pomer bez ohľadu na súbeh s dohodou o vykonaní práce, a 1W (Z) – skutočnosť, že ide o pracovný pomer s uplatnením odvodovej úľavy, teda že ide o poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 písm. v) Zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení. Do Sociálnej poisťovne zamestnávateľ prihlásil pracovný pomer s odvodovou úľavou pod kódom 14/ZECDN - Zamestnanec podľa § 4 ods.1 písm. d) bod 1a. zákona v znení účinnom od 01.11.2013

Od mesiaca január 2016 má zamestnanec súbeh pracovného pomeru s odvodovou úľavou a dohody o vykonaní práce bez úľav.

V prípade vykazovania údajov o poistnom na sociálne poistenie bude zamestnávateľ vykazovať dva riadky v mesačnom výkaze poistného a príspevkov: jeden za dohodu o vykonaní práce, kde bude vypočítané poistné do všetkých fondov, a druhý za pracovný pomer, kde bude vypočítané len poistné na úrazové a garančné poistenie.

V prípade vykazovania údajov o poistnom na zdravotné poistenie bude zamestnávateľ tiež vykazovať dva riadky v mesačnom výkaze preddavkov poistného na zdravotné poistenie. Tento postup určilo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej stránke v dokumente Usmernenie k evidencii a vykazovaniu zamestnancov – osôb s nárokom na uplatnenie odvodovej úľavy na konci, podľa ktorého, ak má jedna osoba u jedného zamestnávateľa pracovný pomer s nárokom na uplatnenie odvodovej úľavy pre dlhodobo nezamestnaného (sadzba 0 %) a zároveň dohodu, alebo ďalší úväzok (sadzba 4 %/10 %, resp. 2 %/5 %), bude sa vykazovať v mesačnom výkaze na dvoch riadkoch, nakoľko sa jedná o dve rôzne sadzby poistného.

V našom príklade bude teda zamestnávateľ za dohodu vykazovať jeden riadok so sadzbou 4 %/10 %, a druhý riadok so sadzbou 0 %/0 %.

V praxi sme sa stretli so skutočnosťou, že zdravotná poisťovňa Union nevie vo svojom systéme spracovať výkaz s dvoma riadkami za jedného zamestnanca (za jedno rodné číslo). Preto požaduje v prípade súbehu rôznych sadzieb u jedného zamestnanca dodržať nasledovný postup: najprv sa zašle riadny výkaz, v ktorom bude len riadok s údajmi z pracovného pomeru s nulovou sadzbou, a následne sa k tomuto výkazu zašle aditívny výkaz s údajmi z dohody o vykonaní práce s normálnou sadzbou.

U ostatných zdravotných poisťovní predpokladáme, že výkaz s dvoma riadkami s rôznou sadzbou za jedno rodné číslo bude akceptovateľný.