Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Superodpočet

Superodpočet

V novele zákona o dani z príjmov je popísaný nový typ daňového zvýhodnenia pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj. Nové daňové zvýhodnenie, tzv. superodpočet, spočíva v odpočte výdavkov na výskum a vývoj od základu dane. Superodpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja.

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj si môže uplatniť právnická a fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti bez ohľadu na skutočnosť, či je účtovnou jednotkou alebo vedie daňovú evidenciu. Daňovník si uplatní odpočet v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie. Uplatneniu odpočtu nepredchádza žiadny schvaľovací proces. Prvýkrát si môže daňovník uplatniť odpočet pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo po 1.1.2015.

Základné podmienky, ktoré musí daňovník splniť pri uplatnení odpočtu:

  • daňovník uskutočňuje projekt výskumu a vývoja, s realizáciou ktorého mu vznikajú výdavky na výskum a vývoj
  • v zdaňovacom období vykáže kladný základ dane po znížení o odpočet daňovej straty, pričom je umožnený prenos neuplatneného odpočtu do nasledujúcich najviac 4 zdaňovacích období
  • výdavky, na ktoré sa odpočet uplatňuje, sú zároveň daňovými výdavkami
  • daňovníkovi nebola na tieto výdavky poskytnutá podpora z verejných financií
  • daňovník súčasne neuplatňuje úľavu na dani pre príjemcov stimulov pre výskum a vývoj

Ak daňovník predá nehmotné výsledky výskumu a vývoja, na ktoré si uplatňoval odpočet, stráca nárok na odpočet v príslušnom zdaňovacom období a zároveň je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom odpočet uplatňoval.