Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu – časť II.

Jedným zo zdrojov financovania podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov je sociálny fond. Tvorbu a čerpanie sociálneho fondu upravuje Zákon č. 152/1994 o sociálnom fonde.

Sociálny fond tvorí úhrn povinného prídelu (0,6 % až 1 % zo základu), ďalšieho prídelu (najviac 0,5 % zo základu) a ďalších zdrojov fondu (dary, dotácie...), o čom podrobne pojednáva príspevok Tvorba a čerpanie sociálneho fondu – časť I.. Základom pre výpočet prídelu do sociálneho fondu je u zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce mzda podľa § 118 ods. 2 tohto zákona. Základom pre výpočet prídelu do sociálneho fondu u zamestnancov odmeňovaných podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je plat podľa § 4 ods. 3 tohto zákona. Viac o tom, ktoré plnenia zamestnávateľa tvoria základ pre výpočet prídelu do sociálneho fondu sa dočítate v I. časti príspevku Tvorba a čerpanie sociálneho fondu.

Čerpanie sociálneho fondu

Čerpanie sociálneho fondu upravuje buď kolektívna zmluva (ak u zamestnávateľa pôsobí odborový orgán), alebo vnútorný predpis zamestnávateľa (ak u zamestnávateľa nepôsobí odborový orgán). Zamestnávateľ nesmie poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za prácu.

Ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, sociálny fond sa použije najmä na:

 • zabezpečenie stravovania nad rozsah ustanovený v § 152 Zákonníka práce;
 • dopravu do zamestnania a späť;
 • účasť na kultúrnych a športových podujatiach;
 • rekreácie a služby určené na regeneráciu pracovnej sily zamestnanca;
 • zdravotnú starostlivosť;
 • sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky;
 • doplnkové dôchodkové sporenie – okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je zamestnávateľ povinný platiť podľa Zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení;
 • ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

 

Ak u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia a je uzatvorená kolektívna zmluva, prostriedky sociálneho fondu sa čerpajú do výšky jeho tvorby podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve, pričom táto musí rešpektovať úpravy v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Ak kolektívna zmluva upravuje použitie fondu, zamestnávateľ nie je povinný použiť fond na všetky druhy plnení uvedené v § 7 ods. 1 Zákona o sociálnom fonde. Fond možno použiť len na niektoré plnenia, ktoré sa dohodli s odborovým orgánom. Výška a rozsah príspevkov poskytovaných zamestnancom zo sociálneho fondu závisí od možných zdrojov jeho tvorby.

Evidencia tvorby a čerpania sociálneho fondu

Tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Osobitný analytický účet sa uplatňuje, ak zamestnávateľ vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva. Ak zamestnávateľ vedie účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva, môže sledovať tvorbu a použitie fondu buď otvorením podúčtu k bežnému účtu v banke, alebo sledovaním v peňažnom denníku a Knihe sociálneho fondu.

Fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu mzdy (platu). Ak zamestnávateľ vypláca mzdu vo viacerých termínoch, za deň výplaty sa považuje posledný dohodnutý deň výplaty za uplynulý mesiac. Podľa § 129 Zákonníka práce je mzda splatná posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa mzda vypláca, ak nie je dohodnuté inak. Prevod finančných prostriedkov prídelu do sociálneho fondu sa uskutoční do piatich dní odo dňa výplaty, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Povinnosti zamestnávateľa pri tvorbe a čerpaní sociálneho fondu

Povinnosti zamestnávateľa určuje Zákon o sociálnom fonde. Zamestnávateľ je povinný:

 • tvorbu fondu v mesiaci december realizovať v predpokladanej výške a prevod vykonať do 31. decembra príslušného roka;
 • poskytovať zamestnancom príspevok na dopravu do zamestnania a späť pri splnení podmienok definovaných v § 7 ods. 5 Zákona o sociálnom fonde;
 • kontrolovať čerpanie prostriedkov sociálneho fondu;
 • previesť nevyčerpané peňažné prostriedky sociálneho fondu do nasledujúceho obdobia;
 • uspokojiť nároky zamestnancov zo sociálneho fondu, ak sa zrušuje zamestnávateľ bez právneho nástupcu;
 • previesť nevyčerpanú časť sociálneho fondu zodpovedajúcej podielu prevádzaných zamestnancov na nového zamestnávateľa v prípade prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov;
 • zúčtovať prostriedky fondu za kalendárny rok najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Pri zúčtovaní prostriedkov fondu za kalendárny rok (tzv. ročné zúčtovanie tvorby a čerpania sociálneho fondu) sa vykoná inventarizácia peňažných prostriedkov sociálneho fondu v pokladnici a na účte, preverí sa výška prídelov v rámci ročného zúčtovania na daňové účely (daňovo uznateľné a daňovo neuznateľné výdavky, ak zamestnávateľ tvoril sociálny fond vo vyššej sume, ako mu určuje zákon), skontroluje sa správne členenia tvorby na povinný a ďalší prídel, členenie tvorby z hľadiska zdrojov tvorby a ich správne zaúčtovanie, vykoná sa kontrola vyčíslenia správneho základu pre prídely, kontrola obsahu, účelu a oprávnenosti poskytnutých príspevkov, kontrola poskytovaných peňažných a nepeňažných plnení oslobodených od dane, vykoná sa kontrola výšky a účelu použitia prostriedkov odborovej organizácii, v prípade prečerpania prostriedkov sa buď doplní tvorba, alebo sa vyžiada vrátenie poskytnutých prostriedkov, vyčísli sa zostatok prostriedkov prevádzaných do ďalšieho roka alebo ďalšiemu zamestnávateľovi, a vykoná sa kontrola súladu údajov o tvorbe a čerpaní prostriedkov sociálneho fondu, o výpočte dane a odvodov z príspevkov podliehajúcich dani so mzdovými listami.

 

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r.o.