Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Účtovanie miezd v podvojnom účtovníctve

Účtovanie miezd

Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami, sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami v podvojnom účtovníctve. Prinášame vám stručný návod ako zaúčtovať spracované mzdy.

O týchto vzťahoch sa účtuje na účtoch účtovej skupiny 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia.

Účet 331 – Zamestnanci slúži na zúčtovanie záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov.

Na účte 331 sa neúčtuje o zamestnancoch, ktorí sú súčasne spoločníkmi. Tí sa vedú na účte 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti.

Každý zamestnanec je povinný prispievať na zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Zároveň aj zamestnávateľ prispieva na ten istý účet v zákonom stanovenej výške z úhrnu vymeriavacích základov jeho zamestnancov

Poistné platby do inštitúcií sa účtujú na účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Na strane Dal tohto účtu sa účtuje záväzok voči príslušným orgánom. Nároky zamestnancov a spoločníkov na dávku sociálneho zabezpečenia sa účtujú na strane Má dať tohto účtu. Je potrebné viesť si analytickú evidenciu pre každú inštitúciu zvlášť.

Zamestnanci Spoločník Zamestnávateľ
Hrubá mzda 521 / 331 522 / 366
Zdravotná poisťovňa 331 / 336 366 / 336 524 / 336
Sociálna poisťovňa 331 / 336 366 / 336 524 / 336
Preddavok na daň 331 / 342 366 / 342
Daňový bonus 342 / 331 342 / 366
Zrážky 331 / 379 366 / 379
Diety / cestovné 512 / 331 512 / 366
Náhrada príjmu za nemoc 527 / 331 527 / 366
Ročné zúčtovanie dane
Preplatok 342 / 331 342 / 366
Nedoplatok 331 / 342 366 / 342
Tvorba sociálneho fondu 527 / 472