Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Účtovanie sociálneho fondu

MD DAL
 
Otvorenie účtu sociálny fond k 1.1. príslušného roka 701 472
 
Tvorba sociálneho fondu – povinný prídel 527 472
 
Doúčtovanie povinnej tvorby na konci účtovného obdobia:
- preddavky boli nižšie 527 472
- preddavky boli vyššie -527 -472
 
Zaúčtovanie ďalších zdrojov fondu ( dary, dotácie ) 221 472
 
Príspevok zamestnávateľa ( zo zisku ) 431 472
 
Čerpanie sociálneho fondu:
Príspevok na stravovanie 472 213
Sociálna pomoc ( nenávratné príspevky) 472 333,211
Dôchodkové poistenie 472 336
Účtovanie rekreačných pobytov pre zamestnancov zo sociálneho fondu:
faktúra od dodávateľa 335 321
rekreačný pobyt zamestnanca uhrádzaný zo sociálneho fondu 472 335
daň z príjmov z poskytnutého príspevku 331 342
poistné z poskytnutého príspevku 331 336
 
Uzavretie účtu sociálny fond k 31.12. príslušného roka 472 702