Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Úkolové mzdy

Pri výbere mzdovej formy sa vychádza z charakteru a druhu práce. S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu zainteresovanosť zamestnancov na pracovnom výkone je vhodné, aby pre každé pracovné miesto bola určená okrem základnej mzdy aj motivačná (doplnková) zložka mzdy.

Medzi formy základnej mzdy patria:

 • časová mzda hodinová a mesačná – mzdový nárok za odpracovaný čas
 • úkolová mzda – mzdový nárok za konkrétne stanovenú pracovnú úlohu
 • podielová mzda – mzdový nárok za podiel na úspešne splnenej pracovnej úlohe
 • kombinovaná mzda – kombinácie časovej, úkolovej a podielovej mzdy

Doplnkové zložky mzdy:

 • osobné ohodnotenie – určené napr. podľa odbornosti
 • prémie – určené podľa plnenia vopred stanovených ukazovateľov
 • odmeny – určené podľa kvality práce, ale aj časového plnenia pracovnej úlohy
 • podiely na hospodárskych výsledkoch – vyplácané zo zisku

Úkolová mzda sa využíva nielen pri odmeňovaní zamestnancov pracujúcich vo výrobe, ale aj v oblasti výkonu režijných, obslužných a obchodných činností. Mzdový nárok zamestnanca pri úkolovej mzde závisí od času, za ktorý musí pracovnú úlohu splniť. Pri uplatňovaní úkolovej mzdy v systéme odmeňovania musí zamestnávateľ stanoviť normy spotreby práce, pričom musí rešpektovať ustanovenia Zákonníka práce.

Nástroj na výpočet úkolových miezd

Mzdový modul systému Humanet má ako štandardnú súčasť k dispozícii modul Úkolové mzdy, ktorý je určený organizáciám, ktoré spracovávajú mzdy na základe vyhodnotenia zložitého úkolového systému. Modul je previazaný s modulom Personalistika a umožňuje:

 • vytvoriť číselník úkolových sadzieb
 • vytvoriť zamestnancom výkaz práce jednotlivých výkonov ručne alebo importom zo vzorového súboru xlsx na každý deň s možnosťou zatriedenia nákladov na útvary, zákazky alebo pracovné miesta
 • exportovať všetky údaje zadané do výkazov do excelu vo formáte xlsx
 • importovať do miezd vypočítanú sumu úkolu do užívateľom zvolenej mzdovej položky aj so zatriedením na útvary, zákazky, pracovné miesta

Po spracovaní miezd systém umožňuje tlačiť výplatné pásky aj s výpisom úkolov.

Úkolové mzdy