Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Uplatnenie nedoplatku z RZZP zaplateného zamestnancom zdravotnej poisťovni v mzde

Uplatnenie nedoplatku z RZZP zaplateného zamestnancom zdravotnej poisťovni v mzde

Uplatnenie nedoplatku z RZZP zaplateného zamestnancom zdravotnej poisťovni v mzde

Finančná správa SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky vo svojom Metodickom pokyne k § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – výpočet základu dane z júla 2014 v oddieli 4 Preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania na zdravotnom poistení informuje o tom, že „Ak nedoplatok zaplatí zamestnanec zdravotnej poisťovni sám, t. j. nie prostredníctvom svojho zamestnávateľa, môže si preukázateľne zaplatený nedoplatok uplatniť u zamestnávateľa buď v mesiaci, v ktorom ho zaplatil alebo po skončení zdaňovacieho obdobia pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.“

Zisťovali sme na Finančnej správe SR podrobnosti k tejto téme. Podľa vyjadrenia FS SR „podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu. Tzn., že v uvedenom prípade zamestnávateľ pri výpočte čiastkového základu dane prihliadne aj na zamestnancom preukázateľne zaplatený nedoplatok (tento však neodvedie s poistným, ktoré zrazí zamestnancovi z úhrnu zdaniteľného príjmu, nakoľko ho zamestnanec uhradil sám) v mesiaci, v ktorom ho zamestnanec zaplatil. Ak tento zamestnancom zaplatený nedoplatok pri výpočte mesačného základu dane zohľadní, uvedená suma nedoplatku bude uvedená aj v potvrdení. Ak zamestnávateľ na základe žiadosti zamestnanca vykoná ročné zúčtovanie a zaplatený nedoplatok bol už pri výpočte mesačného základu dane zohľadnený, bude zahrnutý v úhrne poistného, ktoré je povinný platiť zamestnanec v ročnom zúčtovaní. V prípade, že si zamestnanec tento v roku 2016 uhradený nedoplatok uplatní až v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016 (v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2015 to bolo v časti IV.), suma zamestnancom uhradeného nedoplatku sa zahrnie do úhrnu poistného, ktoré je povinný platiť zamestnanec. Na preukázanie nároku v obidvoch prípadoch predkladá príslušné doklady, ktorými sú výkaz nedoplatku poistného súvisiaceho s príjmami podľa § 5 a potvrdenie o jeho zaplatení - ústrižok z pošty, výpis z účtu, potvrdenie poisťovne.“

Ak vás teda osloví zamestnanec, že si chce uplatniť nedoplatok RZZP, ktorý sám uhradil zdravotnej poisťovni, musí vám doložiť sumu uhradeného nedoplatku a vy mu tento nedoplatok uplatníte v mzde. V tomto prípade suma zaplateného nedoplatku RZZP nevstupuje do poistného, ktoré sa zrazí zamestnancovi, len sa toto poistné uplatní pri výpočte čiastkového základu dane. Následne sa toto poistné započíta do riadku 05 Poistné a príspevky celkom a do riadku 05b z toho úhrn poistného na zdravotné poistenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") za zdaňovacie obdobie. Uplatnená suma nedoplatku RZZP sa započíta do obdobných riadkov ročného zúčtovania dane a ročného daňového hlásenia.