Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vláda a odborári dospeli k dohode

Vláda a odborári dospeli k dohode

Rokovaním, ktoré sa konalo 23.11.2016 sa na Úrade vlády SR ukončilo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017 a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2017.

Kolektívneho vyjednávania sa zúčastnili zástupcovia Konfederácie odborových zväzov SR, Nezávislých kresťanských odborov Slovenska, Všeobecného slovenského odborového zväzu a za štát vedúca služobného úradu ÚV SR, štátni tajomníci MPSVaR SR, MV SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, MF SR, výkonný podpredseda ZMOSu a zástupcovia VÚC. Rokovania sa zúčastnil aj minister financií Peter Kažimír.

Zúčastnené strany sa dohodli na zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4 percentá od 1.1.2017 - okrem platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, ktorým boli platové tarify zvýšené od 1.9.2016 o 6%. Ďalej sa dohodol skrátený služobný a pracovný čas a zvýšenie základnej výmery dovolenky na 5 týždňov. Zamestnanci, ktorí dovŕšili 33 rokov veku, budú mať nárok na 6 týždňov dovolenky a zamestnanci ustanovení v § 103 ods. 3 Zákonníka práce budú mať nárok na 9 týždňov dovolenky. Ďalším benefitom bude možnosť dohodnúť výšku odstupného v podnikových kolektívnych zmluvách maximálne vo výške dvoch funkčných platov – nad rámec zákona. Výška odchodného je v sume jedného funkčného platu nad rozsah zákona o štátnej službe a Zákonníka práce, výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie tvorí najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení. Celkový prídel do sociálneho fondu je vo výške 1% a ďalší prídel najmenej vo výške 0,05%. Zamestnanci budú mať možnosť dohodnúť si v podnikovej kolektívnej zmluve aj dennú výšku náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo vyššej percentuálnej sadzbe, ako ustanovuje zákon, najviac vo výške 80% denného vymeriavacieho základu štátneho zamestnanca.

Zúčastnené strany sa dohodli na zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4 percentá od 1.1.2017 - okrem platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, ktorým boli platové tarify zvýšené od 1.9.2016 o 6%. Ďalej sa dohodol skrátený služobný a pracovný čas a zvýšenie základnej výmery dovolenky na 5 týždňov. Zamestnanci, ktorí dovŕšili 33 rokov veku, budú mať nárok na 6 týždňov dovolenky a zamestnanci ustanovení v § 103 ods. 3 Zákonníka práce budú mať nárok na 9 týždňov dovolenky. Ďalším benefitom bude možnosť dohodnúť výšku odstupného v podnikových kolektívnych zmluvách maximálne vo výške dvoch funkčných platov – nad rámec zákona. Výška odchodného je v sume jedného funkčného platu nad rozsah zákona o štátnej službe a Zákonníka práce, výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie tvorí najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení. Celkový prídel do sociálneho fondu je vo výške 1% a ďalší prídel najmenej vo výške 0,05%. Zamestnanci budú mať možnosť dohodnúť si v podnikovej kolektívnej zmluve aj dennú výšku náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo vyššej percentuálnej sadzbe, ako ustanovuje zákon, najviac vo výške 80% denného vymeriavacieho základu štátneho zamestnanca.

Štátny rozpočet SR počíta s týmto zvýšením platových taríf a platov, ktoré bude v rokoch 2017 a 2018 predstavovať sumu spolu 340 miliónov eur.

Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv a memoranda je naplánovaný na 1.decembra 2016 v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR.

Zdroj: Úrad vlády SR