Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 a sociálne poistenie

Informácia Sociálnej poisťovne

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí 2018 Sociálna poisťovňa upozorňuje, že obec ako zamestnávateľ starostu, ktorému končí funkčné obdobie zvolením nového starostu, ktorý zložil sľub, odhlasuje pôvodného starostu z registra poistencov dňom, ktorým zložil novozvolený starosta sľub. Zároveň týmto dňom prihlasuje obec do registra poistencov aj novozvoleného starostu.

Ak bol vo voľbách do orgánov samosprávy obcí opätovne zvolený ten istý starosta, obec odhlasuje starostu z registra poistencov dňom zloženia jeho sľubu a vznikom nového funkčného obdobia ho opätovne prihlasuje do registra poistencov dňom, ktorý nasleduje po dni v ktorom zložil sľub starostu na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Obec, podobne ako pri starostovi v otázke prihlásenia do registra poistencov v Sociálnej poisťovni (resp. odhlásenia) postupuje aj pri poslancoch obecného zastupiteľstva.

Obec taktiež prihlasuje do registra poistencov každú fyzickú osobu, ktorá má postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia na základe vzniknutého právneho vzťahu, ktorý bol medzi ňou a obcou uzatvorený a z tohto právneho vzťahu vyplýva právo na príjem zo závislej činnosti. Takýmto zamestnancom na účely sociálneho poistenia je napr. člen komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, zástupca starostu alebo člen obecnej rady. Ak je poslanec obecného zastupiteľstva napr. aj členom komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom a z oboch vzťahov mu vyplýva právo na príjem zo závislej činnosti, obec prihlasuje tohto zamestnanca na účely sociálneho poistenia do registra poistencov dvakrát, raz ako poslanca obecného zastupiteľstva a druhýkrát ako člena komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom.

Pokiaľ napr. poslanec obecného zastupiteľstva vznikom svojho poslaneckého mandátu vyhlásil, že funkciu poslanca bude vykonávať bez nároku na odmenu a zásady odmeňovania umožňujú vzdať sa tohto práva, obec tohto poslanca neprihlasuje do registra poistencov, keďže mu nevzniklo právne postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia. Vzťahuje sa to aj napríklad na členov komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, zástupcu starostu alebo členov obecnej rady. Rovnako to platí pre primátorov, mestá a mestské časti Bratislavy a Košíc.

Zdroj: Sociálna poisťovňa