Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vyhlásenie k dani

Vyhlásenie k dani

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“).

Zamestnanec podpisuje vyhlásenie pri nástupe do zamestnania alebo kedykoľvek v priebehu roka, ak tak nespravil pri nástupe a každoročne do konca januára príslušného roka.

Vyhlásenie sa podpisuje na uplatnenie

  • základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
  • daňového bonusu

Vyhlásenie môže byť podpísané len u jedného zamestnávateľa v tom istom čase (kalendárnom mesiaci).

Možnosť podpísať vyhlásenie je pri ktoromkoľvek druhu príjmu zo závislej činnosti ( nielen pri prac. pomere, ale aj pri dohodách.)

Zamestnávateľ podľa údajov vyplnených vo vyhlásení zdaní príjem zamestnanca.

Doklady k vyhláseniu:

  • na uplatnenie základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka netreba predkladať žiadne doklady – stačí podpísanie vo vyhlásení, že k 1.1. príslušného roka nepoberá starobný dôchodok a neuplatňuje si nezdaniteľnú čiastku u iného zamestnávateľa
  • na uplatnenie daňového bonusu:
    • rodný list dieťaťa alebo iný doklad o oprávnenosti nároku
    • u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, aj potvrdenie o štúdiu
    • u dieťaťa, ktoré sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie napr. pre chorobu, potvrdenie z ÚPSVaR

Vyhlásenie sa podpisuje vždy len dopredu a zamestnávateľ naň prihliadne až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.

To znamená, že za mesiace, v ktorých ho nemal podpísané, bude mať plnenie dodatočne až po skončení roka.

Od roku 2014 vzor tlačiva určuje Finančné riaditeľstvo SR.

Podľa § 37 ods.5 zákona č. 595/2003 Z. z. je zamestnávateľ oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať osobné údaje kopírovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.