Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vyrovnávacia dávka

Legislatíva

Vyrovnávacia dávka je jednou z dávok nemocenského poistenia podľa Zákona o sociálnom poistení. Nárok na vyrovnávaciu dávku má zamestnankyňa, ktorá je preradená na inú prácu:

  • počas tehotenstva, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo,
  • do konca deviateho mesiaca po pôrode, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej zdravie alebo materstvo,

a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

Vyrovnávaciu dávku vypláca Sociálna poisťovňa za predpokladu, že zamestnankyňa spĺňa podmienky nároku na dávku a uplatní si nárok na príslušnom tlačive Sociálnej poisťovne.

Tlačivo žiadosti sa nedá stiahnuť na internete, nie je voľne dostupné, má ho k dispozícii lekár zdravotníckeho zariadenia, ktorý ho vystaví v prípade potreby preradenia na inú prácu.

Žiadateľka o vyrovnávaciu dávku predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý ju potvrdí a podpíše. Žiadateľka vyplní vyhlásenie a následne predloží žiadosť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Výška vyrovnávacej dávky je:

  • 55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu,
  • 55 % z rozdielu medzi pomernou časťou mesačného vymeriavacieho základu určeného a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu, ak zamestnankyňa v kalendárnom mesiaci, za ktorý má nárok na vyrovnávaciu dávku, nevykonávala počas celého kalendárneho mesiaca prácu.

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak zamestnankyňa bola preradená na inú prácu alebo sa preradenie skončilo počas kalendárneho mesiaca.


Poskytovanie vyrovnávacej dávky má vplyv na určenie rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského. Ak zamestnankyňa bola preradená na inú prácu, v dôsledku čoho sa jej poskytovala vyrovnávacia dávka, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského sa zisťuje ku dňu tohto preradenia (§ 54 ods. 5), t.j. nie ku dňu vzniku nároku na materské.