Výška DPH v jednotlivých krajinách EÚ

Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa uplatňuje v rámci celej Európskej únie, avšak každá členská krajina si sama zodpovedá za stanovenie vlastnej sadzby.

V členských krajinách EÚ rozlišujeme tieto sadzby DPH:

  • štandardnú (základnú) sadzbu DPH,
  • zníženú sadzbu DPH,
  • osobitnú sadzbu DPH.

Štandardná sadzba

Túto sadzbu má určenú každá krajina EÚ a nesmie byť nižšia ako 15 %. Uplatňuje sa na väčšinu tovarov a služieb.

Znížená sadzba

Uplatňuje sa na určité tovary a služby, ktoré sú uvedené v prílohe III Smernice rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006. Môže sa uplatňovať jedna alebo dve znížené sadzby a nesmú byť nižšie ako 5 %.

Osobitné sadzby

Niektoré krajiny EÚ si môžu uplatňovať aj osobitné sadzby DPH, ak si ich uplatňovali k 1. januáru 1991.

Existujú 3 druhy osobitných sadzieb:

  • super-znížené sadzby (vo výške nižšej ako 5 %),
  • nulové sadzby (pri uplatňovaní dane 0 % spotrebiteľ nemusí platiť DPH, predajca má však právo na jej odpočítanie),
  • parkovacie sadzby (prechodné sadzby; uplatňujú sa v niektorých krajinách na tovary a služby, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe III k smernici o DPH. Tieto krajiny ich smú používať naďalej za predpokladu, že ich výška nie je nižšia než 12 %).

Najvyššie DPH zo štátov EÚ má Maďarsko, kde bežná DPH je až 27 %. Najnižšiu DPH má Luxembursko, kde bežná DPH je len 17 %. Ďalšie 4 členské štáty majú rovnakú štandardnú sadzbu DPH ako Slovensko. Všetky štáty (okrem Dánska) majú aj zníženú sadzbu DPH a niektoré krajiny majú aj niekoľko osobitných sadzieb. Znížené sadzby DPH sú najčastejšie na potraviny, lieky, zdravotníctvo, knihy, reštauračné a stravovacie služby, športové zariadenia a iné.

V tabuľke sú uvedené sadzby DPH v jednotlivých krajinách Európskej únie pre rok 2022.

Členský štát

Štandardná sadzba (%)

Znížená sadzba (%)

Super-znížená sadzba (%)

Parkovacia sadzba (%)

Belgicko

21

6/12

-

12

Bulharsko

20

9

-

-

Cyprus

19

5/9

-

-

Česko

21

10/15

-

-

Dánsko

25

-

-

-

Estónsko

20

9

-

-

Fínsko

24

10/14

-

-

Francúzsko

20

5,5/10

2,1

-

Grécko

24

6/13

-

-

Holandsko

21

9

-

-

Chorvátsko

25

5/13

-

-

Írsko

23

9/13,5

4,8

13,5

Litva

21

5/9

-

-

Lotyšsko

21

12/5

-

-

Luxembursko

17

8

3

14

Maďarsko

27

5/18

-

-

Malta

18

5/7

-

-

Nemecko

19

7

-

-

Poľsko

23

5/8

-

-

Portugalsko

23

6/13

-

13

Rakúsko

20

10/13

-

13

Rumunsko

19

5/9

-

-

Slovensko

20

10

-

-

Slovinsko

22

5/9,5

-

-

Španielsko

21

10

4

-

Švédsko

25

6/12

-

-

Taliansko

22

5/10

4

-