Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Za zamestnanca žiada o vrátenie poistného zamestnávateľ

Informácia Sociálnej poisťovne

Ak vznikne preplatok na poistnom zamestnancovi (najčastejšie sa tak stáva pri priznávaní starobného dôchodku) a tento sám požiada o jeho vrátenie, Sociálna poisťovňa mu preplatok nemôže vrátiť. O vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu podľa zákona o sociálnom poistení žiada v prípade zamestnanca jeho zamestnávateľ, ktorý sa následne so zamestnancom vyrovná. Výnimkou je zamestnanec s viacerými poistnými vzťahmi (ak má napr. dva pracovné pomery), ktorý presahuje maximálny mesačný vymeriavací základ. Takýto zamestnanec žiada o vrátenie poistného vo vlastnom mene.

Odo dňa priznania starobného dôchodku zamestnanec neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti ani na invalidné poistenie. Až do dňa predloženia rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku zamestnávateľ ale platí za zamestnanca na všetky druhy poistenia. Následne má povinnosť poslať opravné Mesačné výkazy poistného a príspevkov + príloha za celé obdobie odo dňa priznania starobného dôchodku. Zamestnávateľ môže potom podať žiadosť o vrátenie poistného prostredníctvom tlačiva Žiadosť o vrátenie poistného. Poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, Sociálna poisťovňa poukáže na účet zamestnávateľa. Spraví tak do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo odo dňa od zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou.

Zdroj: Sociálna poisťovňa