Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Základné pojmy v mzdách – 2. časť

Základné pojmy v mzdách – 2. časť

Pokračujeme v seriáli príspevkov na tému základné pojmy v mzdovom účtovníctve.

Náhrada mzdy

Je to plnenie zamestnávateľa za dni voľna, podmienky a výšku ktorých presne definuje Zákonník práce. Napríklad náhrada mzdy za sviatok (§ 122), náhrada mzdy za pracovné voľno pri prekážkach v práci (§ 138 až § 142), náhrada mzdy za dni dovolenky (§ 116). Náhrada mzdy sa nepovažuje za mzdu a poskytuje sa v sume priemerného zárobku.

Sociálne poistenie

Systém, ktorý tvorí hlavnú časť sociálneho zabezpečenia väčšiny obyvateľstva Slovenska. Tento systém je určený na ochranu občana v čase, keď nie je schopný z dôvodu choroby, úrazu, vysokého veku alebo straty zamestnania zabezpečiť svoje životné potreby zárobkovou činnosťou. Systém sociálneho poistenia na Slovensku pozostáva z nemocenského, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, úrazového poistenia a garančného poistenia. Do jednotlivých fondov sociálneho poistenia prispieva ako zamestnanec, tak aj jeho zamestnávateľ. Okrem nich do sociálneho poistenia prispievajú aj SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby – živnostníci) a štát. Sociálne poistenie sa riadi ustanoveniami zákona č. 461/2003 - Zákon o sociálnom poistení a vykonáva ho Sociálna poisťovňa. Sociálne zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov sa riadi ustanoveniami zákona č. 328/2002 - Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a vykonávajú ho útvary sociálneho zabezpečenia príslušných rezortov.

Zdravotné poistenie

Systém, na základe ktorého sa zabezpečuje financovanie zdravotnej starostlivosti poskytovanej občanovi. Zdravotné poistenie sa riadi ustanoveniami zákona č. 580/2004 - Zákon o zdravotnom poistení, vykonávajú ho zdravotné poisťovne, pričom dohľad nad nimi vykonáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Do systému prispieva ako zamestnanec a jeho zamestnávateľ, tak aj SZČO a štát.

Odvody

Platby príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, tzv. poistné.

Všeobecný vymeriavací základ

12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok (z. č. 461/2003 - Zákon o sociálnom poistení, § 11). Suma všeobecného vymeriavacieho základu sa každoročne v apríli zverejňovala Opatrením MPSVaR, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok. platnosťou od 1. januára 2015 sumu všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný rok zverejňuje na svojom webovom sídle Sociálna poisťovňa, a to vždy do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku. Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2017 je 11 448 eur. Z tejto sumy vychádzajú sumy maximálneho vymeriavacieho základu do fondov sociálneho poistenia platné do 1. januára 2019.

Vymeriavací základ

Suma, z ktorej sa vypočíta poistné do jednotlivých fondov sociálneho poistenia a poistné na zdravotné poistenie. Zákony o sociálnom a zdravotnom poistení upravujú, ktoré príjmy zamestnanca vstupujú do vymeriavacieho základu a tiež určujú jeho prípadné minimálne a maximálne hranice. Napríklad náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti sa nezahŕňa ani do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie (z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení, § 138 ods. 1), ani do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie (z. č. 580/2004 – Zákon o zdravotnom poistení, § 13 ods. 1, § 10b).

Minimálny vymeriavací základ

Najnižšia suma, z ktorej je platiteľ povinný platiť poistné. U zamestnancov bol minimálny vymeriavací základ zrušený ako v Zákone o sociálnom poistení tak aj v Zákone o zdravotnom poistení.

Maximálny vymeriavací základ

Najvyššia suma, z ktorej je platiteľ povinný platiť poistné.

Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie je u zamestnancov u všetkých druhov sociálneho poistenia, okrem úrazového poistenia, 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu.

Zákon o sociálnom poistení
§ 138 (6) Vymeriavací základ v úhrne je mesačne najviac
a) na platenie poistného na nemocenské poistenie zamestnancom, povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou a dobrovoľne nemocensky poistenou osobou v kalendárnom roku 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na nemocenské poistenie,
b) na platenie poistného na dôchodkové poistenie zamestnancom, povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou a dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou a na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti zamestnancom a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti v kalendárnom roku 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Výpočet k 1.1.2019: 11 448 (všeob. vym. základ za rok 2017) x 7 = 80 136
1/12, ktorá sa uplatňuje pri mesačnom výpočte mzdy = 80 136 : 12 = 6 678

UPOZORNENIE: Náhrada príjmu a nemocenské sa počítajú z vymeriavacieho základu určeného z najviac z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu (z. č. 462/2003 – Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, § 8 ods. 7; z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení, § 55 ods. 2).

Výpočet k 1.1.2019:
Maximálny denný VZ pre náhradu pri dočasnej pracovnej neschopnosti = 11 448 (VVZ za rok 2017) x 2 : 365 (počet kal. dní v roku 2019) = 62,7287 (zaokr. na 4 des. miesta nadol)

Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie sa z príjmov zamestnanca s platnosťou od 1.1.2017 zrušil. Zostal maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z príjmov z dividend, pričom tento je aj naďalej 60-násobkom priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve platnej dva roky dozadu.

Zákon o zdravotnom poistení
§ 13 Vymeriavací základ
(6) Zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2 alebo poistenec štátu podľa § 11 ods. 7, ktorý má príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. e) (ďalej len „poistenec, ktorý má príjem z dividend“) má povinnosť platiť poistné aj z tohto príjmu. Vymeriavací základ pre odvod poistného z tohto príjmu je suma vyplatená v kalendárnom roku zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. e). Vymeriavací základ pre odvod poistného z tohto príjmu je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (ďalej len „priemerná mesačná mzda“); táto suma sa alikvotne upraví o obdobie poistenia v cudzine.

Výpočet k 1.1.2019: 954 (priemerná mzda za rok 2017) x 60 = 57 240

Suma sa uplatňuje už len pri výpočte mesačných preddavkov na zdravotné poistenie z dividend.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, metodik PaM , HOUR, spol. s r. o.