Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zamestnávatelia, pozor na chyby pri registrácii dohodárov

Zamestnávatelia, pozor na chyby pri registrácii dohodárov

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na pomerne časté chyby pri registrácii zamestnancov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Najčastejšie dochádza k chybám pri prihlasovaní a odhlasovaní dohodárov v prípade, ak majú uzatvorené viaceré dohody u jedného zamestnávateľa. Ak má zamestnanec u jedného zamestnávateľa dva právne vzťahy (napríklad dve dohody o vykonaní práce), je potrebné prihlásiť ho z oboch právnych vzťahov. Zamestnávatelia zvyknú prihlásiť takýchto zamestnancov len raz, čo nie je správne.

Ak má zamestnávateľ uzatvorené s jedným zamestnancom dve po sebe nasledujúce dohody (teda nejde o predĺženie prvej dohody dodatkom), je povinný tohto zamestnanca z prvej dohody odhlásiť a následne ho prihlásiť na druhú dohodu.

Zamestnávatelia nepostupujú správne ani pri oznamovaní typu zamestnanca. Je potrebné rozlišovať pravidelný mesačný príjem a nepravidelný príjem; ďalej to, či osoba, ktorá má uzatvorenú dohodu, je poberateľom starobného, invalidného, výsluhového alebo invalidného výsluhového dôchodku a tiež skutočnosť, či ide o dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, prípadne o dohodu o brigádnickej práci študenta. Presné číselné kódy typu zamestnanca sú definované v Poučení na vyplnenie Registračného listu FO, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ zamestnanca do Sociálnej poisťovne prihlasuje.

Zdroj: Sociálna poisťovňa