Zjednodušená faktúra

Zjednodušená faktúra

Zjednodušená faktúra, ktorá neobsahuje všetky údaje ako riadna faktúra, je považovaná za plnohodnotnú faktúru na účely odpočtu dane z pridanej hodnoty.

Od 1.1.2013 môže platiteľ dane a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, vyhotoviť zjednodušenú faktúru. Zjednodušená faktúra musí obsahovať všetky údaje popísané v § 74 ods. 1 zákona o DPH okrem údajov o odberateľovi a jednotkovej cene.

Za zjednodušenú faktúru sa považuje

  1. Doklad za tovar alebo službu, ktorý nepresiahne sumu 100 EUR (sem napríklad patria aj cestovné lístky).
  2. Doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou (ERP), ak cena nepresiahne v hotovosti 1000 EUR a inými platobnými prostriedkami 1600 EUR.
    Pozn: Doklady vyhotovené ERP budú na účely DPH uznané ako faktúry len v prípade, ak ich vyhotoví platiteľ dane, ktorý eviduje tržby podľa zákona č. 289/2008 o ERP.
  3. Doklad vyhotovený tzv. tankovacím automatom, ak cena uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je vyššia ako 1600 EUR.
  4. Podkladová časť nálepky (diaľničnej známky), ak obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho IČ DPH, dátum predaja nálepky, cenu vrátane dane a sumu dane.
  5. Faktúra, doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. Tento doklad musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia (napr. dobropis, ťarchopis).

Zjednodušenú faktúru nemôžete vyhotoviť ak ide o

  • Dodanie tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ak je osobou povinnou platiť daň príjemca, a to aj vtedy, ak je dodanie oslobodené od dane.
  • Dodanie tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku.
  • Dodanie tovaru oslobodené od dane podľa § 43.