Zmena podmienok účasti v systéme verejného zdravotného poistenia pre osoby bez trvalého pobytu v SR

Zmena podmienok účasti v systéme verejného zdravotného poistenia pre osoby bez trvalého pobytu v SR

Legislatívne novinky

Od 1.1.2018 je verejne zdravotne poistená aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území SR alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území SR, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou;...“ Osobitným predpisom je § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

Uvedené ustanovenie § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. sa v praxi týka osôb, ktoré vykonávajú zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. (ako zamestnanci) a zároveň u nich neexistuje iný dôvod pre vznik verejného zdravotného poistenia v SR (nemajú v SR trvalý pobyt, nie sú osoby samostatne zárobkovo činné, atď.).

Ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou,sa výška dohodnutej mzdy so sumou 480 eur (pre rok 2018). Ak je to suma 480 eur a viac, účasť na zdravotnom poistení tejto osobe vzniká.

Ak je zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou,určuje sa z tejto mzdy suma, ktorá sa porovná so sumou 480 eur (pre rok 2018). V súlade s § 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa