Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zmeny v odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 od 1. septembra 2019

S účinnosťou od 1. septembra 2019 dochádza k viacerým zmenám v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 553/2003 Z. z.") je s účinnosťou od 1. septembra 2019 novelizovaný dvakrát a to zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z.

K vybraným aplikačným problémom z praxe v oblasti odmeňovania pri uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. sa pripravuje osobitná metodická pomôcka spracovaná, okrem úvodného komentára, vo forme otázok a odpovedí a systematicky usporiadaná podľa obsahu problematiky.

Zásadné zmeny v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov, ktoré vyplývajú zo zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2019:

  • Zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
  • Zmena v systéme zvyšovania platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
  • Zmena vo výške niektorých príplatkov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
  • Nová zložka funkčného platu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
  • Zvýšenie tarifného platu učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov.
  • Zmena v postupe do vyššieho platového stupňa učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov.

 

Zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

S účinnosťou od 1. septembra 2019 sa platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zvyšujú o 9,5 %. Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 určujú podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z. (§ 32h ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.).

Zvyšovanie platov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe

S účinnosťou od 1. septembra 2019 sa mení spôsob zvyšovania platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe. Ustanovenie § 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z. znie: "Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe; za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %."

Spôsobom ustanoveným podľa novelizovaného § 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zvýši od 1. 9. 2019 platovú tarifu pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi tak, že započítanú prax určenú k 31. 12. 2018 (nie k 31. 8. 2019) zvýši o 0,25 % za každý celé rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru 2018 až do osem rokov započítanej praxe; za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvýši o 0,5 %.

Zmena vo výške niektorých príplatkov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

S účinnosťou od 1. septembra 2019 sa upravuje zvýšenie percentuálne ustanoveného príplatku za riadenie, za vykonávanie činnosti triedneho učiteľa, vykonávanie činnosti uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca a osobného príplatku z 24 % na 14 %.

Príplatok za riadenie - § 8 ods. 2 znie: "Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %. Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6."

Osobný príplatok - § 10 ods. 3 znie: "Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %."

Príplatok za činnosť triedneho učiteľa - § 13b ods. 1 znie: "Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach."

Príplatok za výkon uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca - § 13b ods. 2 znie: "Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo jedného začínajúceho odborného zamestnanca, alebo v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo začínajúcich odborných zamestnancov."

Nová zložka funkčného platu

Súčasťou funkčného platu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca s účinnosťou od 1. septembra 2019 je aj príplatok za profesijný rozvoj [§ 4 ods. 1 písm. x)]. Ak bol pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 priznaný kreditový príplatok, tento kreditový príplatok sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026. To znamená, že kreditový príplatok, ktorý do 31. 8. 2019 bol zložkou funkčného platu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, s účinnosťou od 1. 9. 2019 je zložkou funkčného platu ako príplatok za profesijný rozvoj.

Zvýšenie tarifného platu učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov

Výšku platových taríf v príslušnej platovej triede a v platovom stupni učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov s účinnosťou od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 upravuje príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Postup do vyššieho platového stupňa učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov

V rámci prílohy č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z. sa zosúlaďuje počet rokov praxe v jednotlivých platových stupňoch so základnou stupnicou platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, t. j. s prílohou č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z., ktorá nadobudla účinnosťou od 1. januára 2019 (účinná do 31. 12. 2019).

Spôsob postupu do vyššieho platového stupňa učiteľa vysokej školy a výskumného a vývojového zamestnanca po získaní požadovaného počtu rokov praxe pre vyšší platový stupeň do 31. 8. 2019 bol upravený odlišne od postupu do vyššieho platového stupňa zamestnanca, ktorý je odmeňovaní podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Súčasné znenie § 27 ods. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. je zachované aj od 1. septembra 2019, v zmysle ktorého "tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítanej praxe určený pre vyšší platový stupeň.".

Učiteľovi vysokej školy, ktorému vznikol pracovný pomer k 1. dňu kalendárneho mesiaca, nárok na postup do vyššieho platového stupňa, po započítaní požadovaných rokov praxe na postup do vyššieho platového stupňa, vznikne v prvý deň kalendárneho mesiaca v príslušnom kalendárnom roku potrebnom na postup do vyššieho platového stupňa.

Príklad: Pracovný pomer učiteľa vysokej školy vznikol 1. októbra 2018 a k uvedenému dátumu mal započítanú prax v rozsahu 5 rokov, teda zamestnávateľ ho zaradil do 3. platového stupňa. Uvedený učiteľ v 3. platovom stupni bude zaradený až do šesť rokov započítanej praxe. Hranicu šiestich rokov započítanej praxe uvedený učiteľ vysokej školy prekročí až 1. 10. 2019. Keďže podľa § 27 ods. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítanej praxe určený pre vyšší platový stupeň, tento učiteľ podmienku na zaradenie do vyššieho platového stupňa splní až dňa 1. 10. 2019, a tohto učiteľa zamestnávateľ zaradí do vyššieho platového stupňa od prvého dňa mesiaca, v ktorom splnil podmienku na zaradenie do vyššieho platového stupňa, teda od 1. 10. 2019.

Zdroj: Aplikačná pomôcka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR