Zmeny v príplatkoch od 1. januára 2021

Špecifické podmienky výkonu práce, ktorých konečným dôsledkom môžu byť zvýšené nároky na vykonávanú prácu oproti rovnakej práci vykonávanej v štandardných podmienkach sú zohľadnené poskytovaním mzdových zvýhodnení, nazývaných aj príplatky. Medzi mzdové zvýhodnenia podľa Zákonníka práce patria:

  • náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska (§ 96 ods. 5);
  • mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas (§ 121 ods. 1);
  • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (§ 122 ods. 1);
  • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a ods. 1 a 2);
  • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b ods. 1 a 2);
  • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123 ods. 1 a 2);
  • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124 ods. 3).

Novelou Zákonníka práce č. 294/2020 sa s účinnosťou od 1. januára 2021 zmenili pravidlá určujúce výšku mzdového zvýhodnenia všetkých príplatkov okrem mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas a za prácu vo sviatok zamestnancov na pracovný pomer. Po novom sú tieto mzdové zvýhodnenia určené pevnou sumou na hodinu.

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska - zamestnancovi patrí za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska náhrada vo výške najmenej 0,72 eura.

Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas - za prácu nadčas patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok – za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi, pracujúcemu na pracovný pomer, mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi pracujúcemu na dohodu patrí za hodinu práce vo sviatok mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 3,58 eura.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu - za prácu v sobotu patrí zamestnancovi za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však v sume 1,61 eura.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu - za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eura. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však v sume 3,22 eura.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu - za nočnú patrí zamestnancovi za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 eura, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia najmenej však v sume 1,25 eura.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce – za prácu v rizikovom prostredí patrí zamestnancovi každú hodinu práce mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej v sume 0,72 eura.

Porovnanie minimálnej výšky jednotlivých príplatkov platných v roku 2020 a v roku 2021

Nemožno zabudnúť, že podľa Zákonníka práce sa jednotlivé príplatky spočítavajú.

Príklad: Ak zamestnanec pracoval vo sviatok, ktorý pripadol na sobotu, a zároveň vykonával nočnú prácu, zamestnanec má nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu.

Zamestnanec odpracoval 8 hodín, jeho priemerná výška hodinového zárobku je 3,58 eura. Výpočet príplatkov: 

     mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok:  8 x 3,58=28,64 eura

     mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu:    8 x 1,79=14,32 eura

     mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu:        8 x 1,43=11,44 eura

     celková výška príplatkov:                          28,64+14,32+11,44=54,40 eura