Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2016

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2016

Od dane sa oslobodzuje poskytnutie sociálnej výpomoci zamestnancovi z prostriedkov sociálneho fondu najviac v sume 2 000 EUR len od jedného zamestnávateľa za zdaňovacie obdobie z dôvodu:

  • úmrtie blízkej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti zamestnanca,
  • odstraňovanie a zmierňovanie následkov živelných udalostí,
  • dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ktorej trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, a to aj na prelome zdaňovacích období.

Po 31. 12. 2015 sa mení % poukazovania podielu zaplatenej dane u právnických osôb nasledovne:

Podiel zaplatenej dane

  • 2% - ak daňovník poskytne finančný dar najmenej 0,5%
  • 1% - ak daňovník finančný dar neposkytne, alebo poskytne menej ako 0,5%

Na základe zákona o cestovných náhradách je zamestnávateľ povinný zo zákona poskytnúť zamestnancovi náhrady spojené s vykonaním pracovnej cesty. Zákon ustanovuje, aké náhrady to sú ako náhrada za používanie súkromného motorového vozidla, stravné, ubytovanie a ďalšie. Pokiaľ sa zamestnávateľ rozhodne vyplatiť zamestnancovi náhrady nad rámec tohto zákona ako napríklad vreckové, tieto by mali pre zamestnanca znamenať zdaniteľný príjem, pretože sú nad rámec zákona. V novej úprave zákon spresňuje, že takto poskytnutá náhrada nad rámec zákona môže byť u zamestnávateľa daňovým výdavkom len v prípade, že pre zamestnanca predstavuje zdaniteľný príjem. Cestovné náhrady, ktoré zákon stanovuje ako povinné sú pre zamestnanca príjem oslobodený od dane a teda nie zdaniteľný.