Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zverejňovanie účtovnej závierky

Keď sa v roku 2013 odovzdávali účtovné závierky za rok 2012, bolo ich zverejňovanie pomerne zložité. Niektoré organizácie uverejňovali svoju účtovnú závierku v zbierke listín obchodného registra, iné v obchodnom vestníku, niektoré na oboch týchto miestach a navyše aj na svojej internetovej stránke. Niektoré organizácie nemali povinnosť zverejniť svoju účtovnú závierku.

V priebehu roku 2013 začala testovacia prevádzka nového Registra účtovných závierok, od ktorého sa očakávalo výrazné zjednodušenie tejto administratívnej povinnosti účtovných jednotiek.

Čo je Register účtovných závierok?

Register účtovných závierok je informačným systémom verejnej správy, do ktorého sa ukladajú účtovné závierky, správy audítora a výročné správy. Register účtovných závierok je v legislatíve ukotvený v § 23 až § 23c zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Vo verejnej časti sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných jednotiek, ktoré účtujú podľa medzinárodných účtovných štandardov a ďalších vybraných účtovných jednotiek.

V neverejnej časti registra sú účtovné závierky účtovných jednotiek, ktoré nie sú vo verejnej časti. Sem patria najmä účtovné závierky podnikateľov – fyzických osôb a neziskových organizácií, ktoré nemajú povinnosť zverejňovania.

Ako uložiť účtovnú závierku do Registra účtovných závierok?

Účtovné jednotky priamo do Registra účtovných závierok (RÚZ) nepredkladajú žiadne dokumenty. Spôsob predloženia dokumentov do RÚZ je opísaný v §23b zákona o účtovníctve:

  • dokumenty vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú daňovému úradu, ktorý ich prevedie do elektronickej podoby a následne postúpi do RÚZ
  • dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom portálu finančnej správy na adrese www.financnasprava.sk
  • účtovné jednotky verejnej správy doručujú dokumenty prostredníctvom systému štátnej pokladnice

Povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov účtovná jednotka splní predložením dokumentov finančnej správe (písomne, elektronicky). Subjekty verejnej správy povinnosť splnia predložením dokumentov prostredníctvom systému štátnej pokladnice.

Ako vložíť výročnú správu do registra?

Výročnú správu (správu audítora a ďalšie dokumenty) predkladajú všetky subjekty (s výnimkou subjektov verejnej správy) elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. Pre tento účel je potrebné získať prístup k autorizovaným eSlužbám. Preferovaný formát predkladaných dokumentov je PDF.

Dôležité!

Účtovnú závierku je potrebné predložiť kompletnú (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky). Ak subjekt doručí len niektoré časti (nepredloží napr. poznámky), účtovná závierka nebola predložená. V registri sa takáto účtovná závierka neuloží a nezverejní, čo znamená, že subjekt si nesplnil svoju zákonnú povinnosť. Rovnako je to aj pri obsahovej úplnosti predkladaných účtovných závierok.

Register účtovných závierok nájdete na adrese www.registeruz.sk.