Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického organizačného a personálneho zabezpečenia.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva

  • bezpečnostný technik,
  • autorizovaný bezpečnostný technik,
  • podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik. U zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v zozname činností s vyšším rizikom (príloha č.1 k zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) samostatne vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik.

Zamestnávateľ je pri určovaní jedného alebo viacerých bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov povinný zohľadniť veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rôznorodosť a náročnosť pracovných procesov, ako aj rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík.

Počet bezpečnostných technikov musí zaručovať efektívne a účinné organizovanie a vykonávanie odborných úloh súvisiacich so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík a ochranou pred nimi. Minimálny počet bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorých je zamestnávateľ povinný určiť podľa počtu zamestnancov, je uvedený v prílohe č. 1b zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, môže na svojich pracoviskách osobne vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, ak je na ich plnenie odborne spôsobilý a

  • a) zamestnáva menej ako 5zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v zozname,
  • b) zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v zozname.

Bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik je oprávnený u zamestnávateľa, u ktorého vykonáva odbornú činnosť, uložiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi vykonať nevyhnutné opatrenie na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov, ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca; uložené opatrenie, o ktorom bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik bezodkladne informuje štatutárnym orgánom zamestnávateľa.

Prečítajte si predchádzajúci článok:
Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z BOZP